Правилник за дейността на училището

 

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

с. Кичево, общ. Аксаково

 

 

УТВЪРЖДАВАМ!…………………………

  Директор: Марина Семова

 

 

 

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА

на ОУ „Св. Кл. Охридски“ с. Кичево

ЗА

УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

 

 

 

 

 

 

Настоящият Правилник е приет на заседание на Педагогическия съвет /Протокол № 8/31.08.2018 г./ и е утвърден със Заповед № 355-РД-09-219/31.08.2018 г. на директора на училището.

Актуализиран на 23.10.2018г. с решение на ПС /Протокол №2/23.10.2018г.; заповед на директора № 037-РД-09-034/24.10.2018г.

 

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

ЧАСТ ПЪРВА. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава първа. Устройство и статут

Глава втора. Структура, състав и управление на училището

Глава трета. Области на дейност

Раздел І. Органи за управление и контрол

Раздел ІІ. Органи за съуправление

Раздел ІІІ. Помощно-консултативни органи

Глава четвърта. Участници в образователния процес

Раздел І. Деца и ученици

Раздел ІІ. Подкрепа за личностно развитие на учениците

Раздел ІІІ. Санкции на учениците

Раздел ІV. Родители

Раздел V. Учители и други педагогически специалисти

Раздел VІ. Повишаване квалификацията на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

Раздел VІІ. Кариерно развитие на педагогическите специалисти

Раздел VІІІ. Класни ръководители

Раздел ІX. Дежурни учители

Раздел X. Дежурни ученици

 

ЧАСТ ВТОРА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ

Глава първа. Училищно образование

Глава втора. Училищна подготовка

Глава трета. Учебен план

Глава четвърта. Организация на дейностите в училищното образование

Глава пета. Целодневна организация на учебния ден

Глава шеста. Форми на обучение

Глава седма. Оценяване на резултатите от обучението

Глава осма.   Изпити в процеса на училищното обучение

Глава девета. Прием в училището

Глава десета. Пропускателен режим

Глава единадесета. Безопасни и здравословни условия на обучение, възпитание и труд

Глава дванадесета:  Гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование

Глава тринадесета. Институционални програми

 


 

ЧАСТ ПЪРВА. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава първа. Устройство и статут

 

Чл. 1. (1) Този правилник урежда устройството, функциите, организацията, управлението и финансирането на ОУ “Св. Кл. Охридски“ с. Кичево, свързани с осигуряване на правото на училищно образование.

(2) Правилникът се прилага и е задължителен за цялата училищна общност – участниците в образователния процес – учениците, учителите, директора и другите педагогически специалисти, родителите, както и непедагогическите специалисти.

Чл. 2. Цел на настоящия правилник е да приведе в съотвествие със Закона за предучилищното и училищно образование и държавните образователни стандарти правилника за дейността на ОУ “Св. Кл. Охридски“ с. Кичево.

Чл. 3. (1) ОУ “Св. Кл. Охридски“ с. Кичево е юридическо лице по смисъла на чл. 29. (1) от ЗПУО, на бюджетна издръжка съгласно ЗДБРБ и е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към община Аксаково.

(2) Седалището и адресът на управление са: с. Кичево, общ. Аксаково, област Варна.

Чл. 4. Наименованието на училището включва име и означение на вида му (по чл. 38, ал. 1, чл. 42, ал .2 от ЗПУО).

Чл. 5. (1) ОУ “Св. Кл. Охридски“ с. Кичево има обикновен собствен печат и печат с герб.

(2) Училището има идентификационен код по БУЛСТАТ.

Чл. 6. ОУ “Св. Кл. Охридски“ с. Кичево осъществява своята дейност въз основа на принципа на автономията и в съответствие с нормативните актове, като:

 1. определя свои политики за развитието си в съответствие със законите на страната;
 2. урежда устройството и дейността си в правилник в съответствие със ЗПУО и подзаконовите актове по прилагането му;
 3. избира организацията, методите и средствата на обучение за осигуряване на качествено образование;
 4. определя свои символи и ритуали в съответствие с принципите на националната идентичност и култура.
 5. участва в национални и международни програми и проекти, подпомагащи дейности в областта на образованието.
 6. автономията на училището включва и правото на училището да избира и съставя свои училищни учебни планове, да разпределя учебната програма в зависимост от потребностите на учениците, да определя учебните предмети и да разработва учебните програми в случаите, предвидени в ЗПУО.

Чл. 7. (1) Статутът на училището е неспециализирано основно училище с дневна форма на обучение,

(2) ОУ “Св. Кл. Охридски“ с. Кичево е общинско училище, в което се обучават ученици от І до VII клас включително в целодневна организация на учебния ден при която учебните часове от задължителната и избираемата подготовка се съчетават с часове за самоподготовка, организиран отдих и физическа активност и занимания по интереси.

(3) Обучението се осъществява на една смяна.

Чл. 8. (1) Обучението в ОУ “Св. Кл. Охридски“ с. Кичево се провежда на книжовен български език. Усвояването на книжовния български език е задължително за всички деца и ученици.

(2) Учителите са длъжни да преподават на български език и да подпомагат децата и учениците при овладяването и прилагането на книжовноезиковите му норми при обучението по всички учебни предмети, с изключение на чужд език.

Чл. 9. Учениците ползват правото си на безплатно образование, безплатно ползване на училищната база, правото на безплатна педагогическа консултация, отнасяща се до учебния процес и професионалното им ориентиране, на морално и материално стимулиране.

Чл. 10. При организирането и провеждането на дейности, извън държавните образователни изисквания, като курсове по чужди езици, музика, изобразително изкуство, спорт и др., участниците заплащат такси, определени от Педагогическия съвет на училището.

Чл. 11. (1) Училищното образование в ОУ “Св. Кл. Охридски“ с. Кичево е светско.

(2) Не се допуска налагането на идеологически и/или религиозни доктрини.

Чл. 12. Училището осъществява своята дейност в съответствие с Конституцията на Република България, Кодекса на труда и българското трудово законодателство; Закона за предучилищно и училищно образование и другите нормативни актове и документи, отнасящи се до образованието, Правилника за дейността на училището.

Чл. 13. (1) За училищното образование училището осигурява безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти при условия и по ред, определени от Министерския съвет.

(2) Учебниците и учебните комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците, се избират от учителите, които преподават по учебния предмет и се съгласуват с Обществения съвет.

Глава втора. Структура, състав и управление на училището

 

Чл. 14. (1) Общата организационна структура на училището включва органи за управление и контрол, органи за съуправление и помощни консултативни органи, педагогически специалисти, административен персонал, помощно-обслужващ персонал.

(2) Органи за управление и контрол:

 1. Директор;
 2. Обществен съвет;
 3. Педагогически съвет;
 4. Комисия за управление на качеството.

(3) Органи за съуправление и помощни консултативни органи:

 1. Общо събрание;
 2. Училищно настоятелство;
 3. Родителски комитет;
 4. Комисия по етика.

(4) Педагогически специалисти:

 1. Главен учител;
 2. Старши учители;
 3. Учители

(5) Административен персонал (Функциите на непедагогическите специалисти са уредени в Правилника за вътрешния трудов ред):

 1. Счетоводител;
 2. Домакин.

(6) Помощно-обслужващ персонал:

 1. Шофьори
 2. Чистач сграда;
 3. Работник по ремонт и поддръжка;

(7) Общата численост на персонала е обвързана с щатното разписание.

Чл. 15. (1) Лицата, заети по трудово правоотношение в училището като учители изпълняват функции на класни ръководители, ръководители на екипи по ключови компетентности, ръководители на извънкласни дейности и клубове по интереси и др. в рамките на осемчасовия работен ден.

(2) Всички други трудови задължения се изпълняват съгласно чл. 110 от Кодекса на труда – работа при същия работодател, извън трудовите правоотношения в извън работно време и се изпълняват и заплащат съгласно нормативната уредба в Наредба № 1 за работната заплата и Вътрешните правила за работната заплата в ОУ “Св. Кл. Охридски“ с. Кичево.

Чл. 16. Ръководството на училището съгласува училищната политика с избрани представители на колектива.

Чл. 17. Всички други области на дейност се регламентират във вътрешните нормативни актове на училището съгласно действащото законодателство.

 

 

 

Глава трета. Области на дейност

 

Раздел I. Органи за управление и контрол

 

Директор

Чл. 18. (1) ОУ “Св. Кл. Охридски“ с. Кичево се управлява и представлява от директор.

(2) Директорът е орган за управление и контрол на образователната институция.

Чл. 19. (1) Директорът на училището организира и контролира цялостната дейност на институцията в съответствие с правомощията, определени с държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

(2) Директорът е педагогически специалист.

(3) Директорът, като орган на управление и контрол на общинско училище, изпълнява своите функции като:

 1. организира, контролира и отговаря за дейностите, свързани с обучение, възпитание и социализация в институцията;
 2. отговаря за спазването и прилагането на държавните образователни стандарти;
 3. утвърждава Списък-образец на институцията след съгласуване с началника на регионалното управление на образованието гр. Варна;
 4. организира и ръководи процеса на самооценяване на училището чрез изготвяне на вътрешна оценка на качеството на предоставяното образование с оглед внасянето на подобрения в работата на институцията;
 5. определя училищния прием за първи и пети клас;
 6. контролира дейности, свързани със задържането на децата и учениците от институцията, подлежащи на задължително обучение и с организирането и изпълнението на приема;
 7. подписва документите за преместване на децата и учениците, за завършен клас, за етап на образование;
 8. съхранява училищните печати;
 9. изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърждава поименно разписание на длъжностите;
 10. сключва, изменя и прекратява трудови договори с педагогическите специалисти и с непедагогическия персонал в институцията в съответствие с Кодекса на труда. Обявява свободните работни места в бюрото по труда и в Регионалния инспекторат по образованието в тридневен срок от овакантяването им;
 11. организира ефективното управление на персонала, като създава условия за повишаването на професионалната му квалификация и за кариерно развитие на педагогическите специалисти;
 12. организира атестирането на педагогическите специалисти и при необходимост организира изработването на план за методическа и организационна подкрепа;
 13. отговаря за законосъобразното, целесъобразно, икономично и прозрачно разпореждане с бюджетните средства, за което се отчита пред финансиращия орган, информира Педагогическия съвет, социалните партньори и обществения съвет;
 14. контролира и отговаря за правилното попълване и съхраняване на документите;
 15. съдейства на компетентните контролни органи при извършване на проверки и организира и контролира изпълнението на препоръките и предписанията им;
 16. поощрява и награждава ученици, учители и други педагогически специалисти и непедагогическия персонал за постиженията и изявите им;
 17. налага санкции на ученици, учители и други педагогически специалисти и непедагогическия персонал;
 18. отговаря за осигуряването на здравословна, безопасна и благоприятна среда за обучение, възпитание и труд;
 19. отговаря за опазването и обогатяването на материално-техническата база на институцията, като създава подходяща организация с цел ефективно изпълнение на задълженията;
 20. осъществява взаимодействие с родители и представители на организации и общности;
 21. координира взаимодействието със заинтересовани страни;
 22. представлява институцията пред органи, институции, организации и лица и сключва договори с юридически и физически лица по предмета на дейност в съответствие с предоставените му правомощия;
 23. съдейства на компетентните органи за установяване на нарушения по чл. 347 от Закона за предучилищното и училищно образование.

Чл. 20. (1) В изпълнение на своите правомощия директорът издава заповеди.

(2) Административните актове на директора на училището могат да се оспорват по административен ред пред началника на регионалното управление по образованието.

(3) Административните актове на директора  могат да се обжалват по реда на Административно процесуалния кодекс.

Обществен съвет

Чл. 21. (1) С цел създаване на условия за активни и демократично функциониращи общности към училището се създава обществен съвет.

(2) Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на училището и за граждански контрол на управлението му.

Чл. 22. (1) Общественият съвет се състои от нечетен брой членове и включва един представител на финансиращия орган и най-малко двама представители на родителите на деца и ученици от съответната институция.

(2) Представителите на родителите се излъчват от събрание на родителите, свикано от директора на училището. На събранието се определя броя на представителите на родителите и се избират и резервни членове на обществения съвет.

(3) Председателят на обществения съвет се избира от членовете му.

(4) Членовете на обществения съвет се определят за срок, не по-дълъг от три години.

Чл. 23. (1) Общественият съвет се свиква на заседание най-малко 4 пъти годишно, като задължително провежда заседание в началото на учебната година.

(2) С право на съвещателен глас в работата на обществения съвет на училището участват поне двама представители на ученическото самоуправление.

(3) С право на съвещателен глас в работата на обществения съвет на училището участва и представител на настоятелството.

(4) В заседанията на обществения съвет могат да бъдат канени и служители на институцията, на регионалното управление на образованието, експерти, на синдикатите, на юридическите лица с нестопанска цел и други заинтересовани лица.

Чл. 24. (1) Директорът на училището има право да присъства на заседанията на обществения съвет и да изразява становище по разглежданите въпроси.

(2) Директорът е длъжен при поискване от обществения съвет да предоставя всички сведения и документи, необходими за дейността му.

(3) При необходимост директорът може да отправи искане до председателя на обществения съвет за свикването му.

Чл. 25. (1) Общественият съвет в училището:

 1. одобрява стратегията за развитие на училището и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението й;
 2. участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите по чл. 263, ал. 1, т. 8 и 9 от ЗПУО и при обсъждане на избора на ученически униформи;
 3. предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на институцията, външното оценяване – за училищата и инспектирането на училището;
 4. дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му;
 5. съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишаване на постъпленията над плащанията по бюджета на училището;
 6. съгласува училищния учебен план;
 7. участва с представители в комисиите за атестиране на директорите при условията и по реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;
 8. съгласува избора от учителите в училището по чл. 164, ал. 2 от ЗПУО на учебниците и учебните комплекти;
 9. сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове;
 10. дава становище по училищния план-прием по чл. 143, ал. 1 от ЗПУО;
 11. участва в създаването и приемането на етичен кодекс на училищната общност.

(2) При неодобрение от обществения съвет на актовете по ал. 1, т. 1 и 6 те се връщат с мотиви за повторно разглеждане от Педагогическия съвет. При повторното им разглеждане Педагогическият съвет се произнася по мотивите и взема окончателно решение.

(3) Условията и редът за създаването, устройството и дейността на обществения съвет се уреждат с правилник, издаден от министъра на образованието и науката.

 

Педагогически съвет

Чл. 26. (1) Специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси в училището е педагогическият съвет.

(2) Педагогическият съвет включва в състава си всички педагогически специалисти.

(3) Директорът на училището е председател на Педагогическия съвет.

(4) В заседанията на Педагогическия съвет с право на съвещателен глас може да участват представители на обществения съвет, настоятелството.

(5) Директорът на училището в качеството си на председател на Педагогическия съвет, кани писмено представителите на обществения съвет и на настоятелството на заседанията на Педагогическия съвет, като им предоставя възможно най-пълна информация по въпросите, които предстои да бъдат обсъждани.

Чл. 27. (1) Педагогическият съвет в училището:

 1. приема стратегия за развитие на училището за следващите 4 години с приложени към нея план за действие и финансиране;
 2. приема правилник за дейността на училището;
 3. приема училищния учебен план;
 4. приема формите на обучение;
 5. приема годишния план за дейността на училището;
 6. приема мерки за повишаване качеството на образованието;
 7. приема програма за превенция на ранното напускане на училище;
 8. приема програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи;
 9. предлага на директора разкриване на занимания по интереси;
 10. прави предложения на директора за награждаване на ученици и за налагане на съответните санкции в предвидените в този закон случаи;
 11. определя училищни символи и ритуали и други отличителни знаци;
 12. участва със свои представители в създаването и приемането на етичен кодекс на училищната общност;
 13. запознава се с бюджета на училището, както и с отчетите за неговото изпълнение;
 14. периодично, най-малко три пъти през една учебна година, проследява и обсъжда нивото на усвояване на компетентности от учениците и предлага съвместни мерки между учителите с цел подобряване на образователните резултати;
 15. упражнява други правомощия, определени с нормативен акт.

(2) Документите по ал. 1, т. 1 – 5 и т. 7 – 9 се публикуват на интернет страницата на училището.

 

Комисия за управление на качеството

Чл. 28. (1) Комисията за управление на качеството на образованието е помощен, консултативен и постоянен работен орган към директора на училището за оказване на подкрепа при управление на качеството в институцията.

(2) Комисията по управление на качеството се състои от Председател и членове – от 3 до 7 члена с мандат до 3 години.

 1. Председателят на комисията:
 • организира, контролира и отговаря за цялостната дейност на комисията;
 • представлява комисията, там където е необходимо;
 • участва в срещи на ръководството, на които управлението на качеството е част от дневния ред;
 • председателства заседанията на комисията;
 • контролира и отговаря за правилното водене и съхраняването на доказателствения материал до приключването на самооценяването и предаването в архива на училището.
 1. Членовете на комисията:
 • разработват годишен план за действие на комисията за управление на качеството на образованието;
 • разработват процедури за отчитане на постигнатите резултати и указания към тях;
 • разработват бланки за доказателствения материал – чек-листове, протоколи, справки, въпросници, анкети и др. във връзка със самооценяването;
 • провеждат процедурите по самооценяване;
 • събират надежден, достоверен и проверим доказателствен материал;
 • разработват материали за проучвания, включително онлайн и провеждането им;
 • предлагат теми за обучение на учителите и служителите във връзка със самооценяването;
 • разработват доклад с резултатите от самооценяването и резюме на доклада;
 • анализират получените данни и идентифицират областите, нуждаещи се от подобряване на качеството;
 • разработват мерки и дейности за дефинираните от ръководството на училището приоритети за следващото самооценяване.

(3) Съставът, структурата и функциите на комисията по управление на качеството се приемат от Педагогическия съвет по предложение на директора.

(4) Комисията се свиква и заседава веднъж в годината и при необходимост.

(5) Приема свой Правилник. Правилникът се утвърждава със заповед на директора.

Чл. 29. (1) Комисията има следните задължения:

 1. да определи процедурите по самооценяване, които ще се ползват и ги документира;
 2. да определи формата и съдържанието на доказателствения материал – чек-листа, протоколи, въпросници, анкети и др., да проведе проучвания във връзка с установяване качеството на обучение и образование;
 3. да разработи формати за проучвания;
 4. да проведе процедурите по самооценяване;
 5. да осигури и класифицира доказателствен материал – набирането на надеждни, проверими и достоверни данни;
 6. да оцени равнищата на показателите;
 7. да изготви доклад с резултатите от самооценяването;
 8. да анализира получените данни и идентифицира областите, нуждаещи се от подобряване на качеството;
 9. да предложи на ръководството на училището мерки и дейности за подобряване на качеството на дефинираните области;
 10. да предложи на директора на училището план за обучение на учителите и служителите във връзка със самооценяването.

 

 

 

Раздел ІІ. Органи за съуправление

Общо събрание

Чл. 30. (1) Общото събрание се състои от всички работници и служители в училището.

(2) Ред за работа на общото събрание. Общото събрание на работниците и служителите самó определя реда за своята работа. Свиква се от работодателя, както и по инициатива на една десета от работниците и служителите.

(3) Общото събрание е редовно, ако на него присъстват повече от половината от работниците и служителите.

(4) Общото събрание на работниците и служителите приема решенията си с обикновено мнозинство от присъстващите, доколкото в кодекса, в друг закон или в устав не е предвидено друго.

 

Училищно настоятелство

Чл. 31. (1) Настоятелството е независимо доброволно сдружение за подпомагане дейността на образователната институция.

(2) Към училището може да се създава само едно настоятелство.

(3) Настоятелството се създава като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност и организира дейността си при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и в съответствие с разпоредбите на този закон, на устава или на учредителния си акт.

(4) Настоятелството се запознава със Стратегията за развитие на образователната институция и съдейства за постигане на стратегическата и оперативни цели през четири годишния период на реализиране на дейностите в стратегията.

Чл. 32. (1) Настоятелството се учредява по инициатива на директора на училището или на родители, учители или общественици.

(2) Лицата по ал. 1 отправят покана за участие в учредително събрание чрез средствата за масово осведомяване и/или лично до видни общественици, дарители, представители на юридически лица.

Чл. 33. (1) Органи на настоятелството са общото събрание и съветът на настоятелите.

(2) Членовете на съвета на настоятелите се избират от общото събрание за срок до 4 години.

(3) Съветът на настоятелите избира измежду членовете си председател.

Чл. 34. За постигане на целите си настоятелствата:

 1. съдействат за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за училището и контролират целесъобразното им разходване;
 2. подпомагат изграждането и поддържането на материално-техническата база на училището;
 3. съдействат при организиране на ученическото хранене, за осигуряване на транспорт и при решаването на други социално-битови проблеми на учениците и учителите от училището;
 4. съдействат за реализирането на програми по проблемите на учениците, за заниманията по интереси, организирания отдих, туризъм и спорт с учениците;
 5. организират и подпомагат обучения на родителите по въпросите на възпитанието и развитието на техните деца;
 6. организират обществеността за подпомагане на училището;
 7. сигнализират компетентните органи при извършени нарушения в системата на училищното образование.

 

Ученически съвет

Чл. 35. (1) Ученическият съвет към ОУ “Св. Кл. Охридски“ с. Кичево е форма на ученическото самоуправление на ниво училище, чрез която учениците участват в училищния живот и в организационното развитие на училището.

(2) Ученическият съвет има свои представители и ниво паралелка в училището, която съдейства за даването на мнения и предложения за училищните дейности, включително за избираемите и за факултативните учебни часове, произтичащи от интересите на учениците от всеки клас;

(3) Съставът на ученическия съвет се определя от неговите участници, в зависимост от броя на учениците в училище.

(4) Функциите и дейността на ученическия съвет се определят с правилника на училището по предложение на учениците.

Чл. 36. Представителите на ученическия съвет участват с право на съвещателен глас в:

 1. заседанията на педагогическия съвет, като получават възможно най-пълна информация по въпросите, които предстои да бъдат обсъждани;
 2. работата на обществения съвет на училищата с поне двама представители на ученическото самоуправление.

 

Родителски съвети. Родителски клуб

Чл. 37. (1) Родителският съвет се състои от представители на родителите по класове.

(2) Срещите на родителския съвет се провеждат при възникнала необходимост за съдействие на класния ръководител.

(3) Представителите на родителите, участници в училищното настоятелство или обществения съвет, са лица за контакт относно въпроси и проблеми от страна на родителите, които са свързани с образованието, възпитанието и социализацията на техните деца, ориентирани към интереса и към мотивацията им, към възрастовите и социалните промени в живота им, както и към способността им да прилагат усвоените компетентности на практика.

(4) Представителите на родителите, участници в училищното настоятелство или обществения съвет информират родителите от техните класове за резултатите от заседанията на училищното настоятелство и обществения съвет и взетите решения.

Чл. 38. (1) Родителският клуб се създава от активни родители. Той може да включва членовете на училищното настоятелство, но не само – той е съставен от по-широк кръг родители.

(2) Чрез различни инициативи (родителски срещи; дискусии; лекции; презентации; анкети) Родителският клуб осъществява своите цели:

 • Привличане на родителите и ангажирането им с училищния живот;
 • Ангажиране на родителите в решаването на проблеми, свързани с превенция на отпадането на деца от училище и работа със застрашени от отпадане ученици;
 • Повишаване на капацитета и самоорганизацията на родителската общност;
 • Развиване на положително отношение на децата към ученето и редовно посещение на училище;
 • Поддържа постоянна връзка с педагогическия екип на училището и дава идеи за организиране на извънкласни дейности и различни мероприятия в училище и населеното място.

(3) Всеки родителски клуб в началото на учебната година създава план за работа на родителския клуб.

(4) Задачите на Родителският клуб са:

 • да осигурява активното участие на родителите в дейности, организирани от училището – отворени врати, открити уроци, празници, тържества, екскурзии, спортни събития и др.;
 • да допринася за издигане имиджа на училището чрез дейности по естетизиране на учебната среда, обогатяване на материалната база, популяризиране на училищната политика за толерантност;
 • да работи в сътрудничество с учители, специалисти, институции по превенция на отпадането на ученици от училище;
 • да организира събития в общностите, които имат за цел популяризиране на училището като институция;
 • да реализира дискусии/срещи;
  • да обсъжда причините за отпадането на учениците от училище;
  • да създава съвместно с класните ръководители профилите на всяко едно от застрашените деца;
  • да набелязва план за действие за задържане на детето в училище;
  • да разпределя отговорности – всеки родител поема някаква отговорност за реализиране на определена точка от плана за задържане на детето в училище – акцент се поставя върху работата със семейството на детето, както и с други представители на общността, които биха могли да помогнат за решаване на проблем;
 • да обсъждат проблеми и предизвикателства пред училището и как родителите биха могли да помогнат за преодоляването им;
 • да обсъждат текущите нужди на училището (на учениците, на учителите, на родителите) и как и къде те могат да бъдат адресирани;
 • да обсъждат какви текущи възможности има през съответния месец, от които училището може да се възползва и как – възможности за финансиране, включване в инициативи;
 • да провеждат анкета за впечатленията и удовлетвореността на родителите от материалната база, учебния процес, отношенията и живота в училище;
 • да организират събития в общността;
 • да организират общностни дискусии/родителски лектории по различни теми (защо е необходимо да си добре образован; защо е необходимо да участваш активно в училището, където учи твоето дете и др.).

(5) План за работа на родителският клуб

 • Родителският клуб се събира един или два пъти в месеца (при желание и по-често).
 • В него участват най-малко десет родители, всеки желаещ родител може по всяко време да присъства на срещите на родителския клуб в училище.

Всеки родителски клуб има:

 • подходящо място (стая в училище), където да се събира и да прави своите срещи;
 • учител, който подпомага дейността на родителския клуб;
 • ученици – представители от ученическия съвет, които да наблюдават и подпомагат работата на родителския клуб и да изразяват своето мнение по различни проблеми и теми.

 

Раздел ІІІ. Помощно-консултативни органи

Комисия по етика

Чл. 39. Комисия по етика се създава като помощно-консултативен орган към ОУ “Св. Кл. Охридски“ с. Кичево по предложение и решение на Общото събрание за срок от 4 години. Утвърждава се със заповед на директора.

Чл. 40. Предмет на дейността на комисията са междуличностните и междугрупови отношения, възникващи в процеса на реализацията на служебните задължения на членовете на колектива на ОУ “Св. Кл. Охридски“ с. Кичево, които са в противоречие с общоприетите.

Чл. 41. Комисията по етика дава становища по нарушение на етичните правила, свързани и с организацията и провеждането на образователно-възпитателния процес, трудовата дисциплина и нарушаване на общоприетите правила и норми в хода на междуличностното общуване.

Чл. 42. За работата на комисията се създават Вътрешни правила за превенция, наблюдение, установяване и докладване на нарушенията и за предприемане на последващи мерки при прилагане на етичния кодекс.

Чл. 43. Броят на членовете на комисията се избират от Общото събрание и в нея се включват най-малко по един представител на педагогическите специалисти, на представителите на непедагогическите специалисти и на представителите на родителската общност, като един от тях е председател.

Чл. 44. Дейностите на Комисията по етика са разписани в приетия Етичен кодекс на училищната общност.

Чл. 45. Директорът на училището и Комисията по етика имат задължението да предприемат превантивни мерки и да провеждат целенасочен процес от превантивни и корективни мерки с ученици, учители и служители към спазване на етичните норми и добро поведение, както и недопускане на нарушения с оглед утвърждаване авторитета на училището като модерна, спокойна, сигурна, хуманна и толерантна образователна институция.

 

Глава четвърта. Участници в образователния процес

 

Раздел І. Деца и ученици

Чл. 46. (1) Ученик е този, който е записан в училище за обучение за завършване на клас.

(2) Ученик се отписва от училището, когато:

 1. се премества в друго училище;
 2. се обучава в дневна или комбинирана форма и не е посещавал училище по неуважителни причини за период, по-дълъг от два месеца;

(3) В случаите по ал. 2, т. 2 когато ученикът е в задължителна училищна възраст, директорът на училището уведомява Общинската администрация, регионалното управление на образованието и органите за закрила на детето.

Чл. 47. Като форма на участие на учениците в дейността на живота на училището, се изграждат Класни ученически съвети и Ученически съвет.

Чл. 48. (1) Учениците, имат следните права:

 1. да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна, сигурна и добронамерена среда;
 2. да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;
 3. да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;
 4. да получават библиотечно-информационно обслужване;
 5. да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;
 6. да получават обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие;
 7. да бъдат информирани и консултирани във връзка с избора на образование и/или професия;
 8. да участват по собствен избор в проектни и извънкласни дейности;
 9. да дават мнения и предложения за училищните дейности, включително за избираемите и за факултативните учебни часове;
 10. чрез формите на ученическо самоуправление да участват в обсъждането при решаване на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност, в т. ч. училищния учебен план;
 11. да получават съдействие от училището и от органите на местното самоуправление при изразяване на мнението си по въпроси, които пряко ги засягат, както и при участие в живота на общността;
 12. да бъдат поощрявани с морални и материални награди;
 13. да получават от учителите консултации – включително и учениците на индивидуална форма на обучение;
 14. да бъдат защитавани от училището при накърняване на личното им достойнство и нарушаване на човешките им права;
 15. да ползват безплатно цялата училищна материално-техническа база и в извънучебно време за развитие на интересите и способностите си.

Чл. 49. (1) Учениците имат следните задължения:

 1. да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;
 2. да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;
 3. да съхраняват и развиват училищните традиции;
 4. да поздравяват вежливо;
 5. да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;
 6. да не унижават личното достойнство на съучениците си, да не прилагат физическо и психическо насилие върху тях;
 7. да не накърняват с поведението си авторитета и достойнството на учителя;
 8. да не създават пречки на учителя при и по повод изпълнение на служебните му задължения;
 9. да не възпрепятстват със своето поведение и постъпки нормалното протичане на учебните часове;
 10. да спазват режима и традициите в училището;
 11. да се явяват в училище с облекло и във вид, които съответстват на положението му на ученик и на добрите нрави;
 12. да влизат в училище с чисти обувки, а в спортната зала с обувки за спорт;
 13. учениците от първи клас да донасят в училище ученическата си раница с учебниците, тетрадките и помагалата, необходими за домашна подготовка в понеделник и да я занасят у дома в петък;
 14. да съхраняват и използват в училище всички учебници, тетрадки, помагала, албуми и други учебни пособия, които не е необходимо да се носят у дома за домашна подготовка;
 15. да ползват внимателно и пестеливо, за учебни цели общия класен ресурс от пособия и материали за работа;
 16. да връщат общите пособия и материали на местата им и да се грижат за изправността им, както и за правилното им съхранение и подреждане;
 17. да носят ученическата си лична карта в училище и извън него;
 18. да предават на класния ръководител ученическите си книжки и бележници за кореспонденция с родителите в понеделник или след подпис от родителя през учебната седмица;
 19. да представят на своите родителите ученическата си книжка и бележника за кореспонденция в петък или през учебната седмица по указание на учител;
 20. да заемат работните си места след покана от дежурния учител;
 21. да са подготвени за съответния час, като са подредили учебниците и тетрадките си, както и необходимите учебно-технически пособия, работно или игрално облекло;
 22. да не ползват мобилни устройства за комуникация по време на учебния ден, освен за целите на образователния процес под контрола на учител;
 23. да използват тетрадки, които отговарят на възрастовите им особености, възпитават в естетика и не съдържат агресивни послания;
 24. да не носят в училище скъпи мобилни устойства и играчки, както и  моливници с пособия, които формират общия ресурс на класа; при нарушение същите да бъдат взимани от учител и връщани на родителя от директора след лична среща с него;
 25. училището не носи отговорност за загубени или повредени вещи донесени от учениците в разрез с настоящия правилник;
 26. да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;
 27. да не участват в хазартни игри, да не употребяват тютюн и тютюневи изделия, алкохол, наркотични вещества и  енергийни напитки;
 28. да не участват в политически партии и организации до навършването на 18 годишна възраст;
 29. да пазят ред и чистотата във всички пространства на училището и училищния двор, да изхвърлят отпадъците разделно в съответните кошове – „за хартия“ или „за друг вид отпадъци“;
 30. да използват разумно и опазват училищното имущество;
 31. да поддържат ред и уют в пространствата за учене, хранене и игра;
 32. да изпълняват инструкциите на дежурните учители за ползването на кътовете за игра, двора и салона на училището;
 33. да подреждат пособията, играчките, игрите и книгите от библиотеката, които ползват в междучасията и часовете;
 34. да не се хранят никъде другаде освен в столовата на училището;
 35. да не напускат самоволно училището и училищния двор;
 36. да не влизат на места, застрашаващи живота им в училищната сграда;
 37. да съблюдават безопасността при слизане и качване от/на превозните средства при транспортирането им от и до училище;
 38. да спазват общоприетите норми на поведение на обществени места;
 39. да не застрашават живота и здравето на съучениците си с неподходящо поведение при пътуване до и от училище;
 40. да проявяват уважение и да не затрудняват работата на шофьорите с неподходящо поведение по време на път;
 41. да не отсъстват от учебните часове без уважителна причина;
 42. да не бъдат на обществени места без придружител в съответствие с изискванията на Закона за закрила на детето;
 43. да спазват правилата за безопасна работа в училищната компютърна мрежа и интернет;
 44. когато са отстранени от час учениците са длъжни да се подготвят по съответния предмет сами, като представят свършената от тях работа и извиненията си пред учителя и класа или да извършват възпитателна дейност под ръководството на непедагогическия персонал и под непосредствения контрол на свободните през този час учители – почистване на училищната сграда и двор;
 45. да спазват правилата за поведение в паралелката и в училището;
 46. да спазват правилника за дейността на институцията.
 47. при пропуснати над 25% от учебните часове по съответен предмет в рамките на един учебен срок ученикът полага изпит за оформяне на срочна оценка /чл.37 ал.1 от Наредба за оценяване на резултатите от обучението на учениците/;
 48. при допуснати над 70 отсъствия по уважителни причини за учебен срок ученикът полага изпити по всички предмети за оформяне на срочна оценка (по доклад на класния ръководител и предложение на ПС). По решение на ПС ученикът може да бъде освободен при представен Протокол от медицинска комисия и молба от родител. Протоколът и молбата се представят в срок от 7 дни, считано от деня на натрупване на отсъствията. Редът и провеждането на изпитите се определят със заповед на директора.

(2) Учениците нямат право да се обучават в дневна форма на обучение, ако живеят на семейни начала или са навършили 16-годишна възраст.

Чл. 50. При установена кражба от ученик, същият се наказва по чл. 139, ал. 1 от ЗПУО по предложение на класния ръководител.

Чл. 51. Всеки ученик, заема различно работно място в класната стая, в зависимост от дейността, която изпълнява, за състоянието, на което носи отговорност и своевременно уведомява класния ръководител за забелязани повреди.

Чл. 52. (1) Учениците се поощряват с морални и с материални награди за високи постижения в образователната дейност, в заниманията по интереси и за приноса им към развитието на училищната общност при условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.:

(2) Учениците могат да бъдат награждавани за:

 1. Отличен успех – общ отличен успех и/или отличен успех на изпитите по НВО .
 2. Призови места от международни, национални, регионални състезания и олимпиади в областта на науката.
 3. Призови места в състезания и конкурси в областта на изкуствата и спорта.
 4. Изяви в областта на творческата самодейност.
 5. Граждански прояви с висока морална стойност.

(3) Директорът на училището след решение на педагогическия съвет със заповед присъжда награди за децата и учениците.

(4) Награди за децата и учениците могат да бъдат:

 1. Публична похвала и изказване на благодарност пред класа и училището.
 2. Писмена похвала – вписва се в дневника на класа и ученическата книжка, съобщава се пред класа.
 3. Писмено обявяване – благодарност чрез писма до родителите за достойни прояви на техните деца, съобщаване пред цялата училищна общност чрез сайта на училището и ФБ – групата на училището.
 4. Похвална грамота.
 5. Предметни награди/ плакет .

 

Раздел ІІ. Подкрепа за личностно развитие на учениците

Обща подкрепа на личностното развитие на учениците в училището

Чл. 53. (1) ОУ “Св. Кл. Охридски“ с. Кичево осъществява дейности за обща подкрепа на личностното развитие на всички ученици в училището, като гарантира участието и изявата им, според интересите, нагласите и способностите им в образователния процес и  всички дейности на училището на принципа – всеки опитва от всичко /всяка дейност/ и избира как да участва.

(2) Дейността за обща подкрепа на личностното развитие на учениците в училището включва:

 1. екипна работа между учителите;
 2. допълнително обучение по учебни предмети, по препоръка на преподаващия учител за ученици, които имат системни пропуски или са напреднали по предмета;
 3. допълнително консултиране по учебни предмети за всички ученици, извън учебните часове по утвърден от директора график за всеки учебен срок;
 4. кариерно ориентиране на учениците в посока на информиране на учениците за възможностите за продължаване на образованието им в различни видове училища, според интересите, нагласите и мотивацията им за продължаване на образованието им;
 5. занимания по интереси, задължителни за всички ученици в училището, формиращи неговата самобитност и създаващи условия за развитие на талантите и положителните нагласи на учениците, както и за изграждане на добронамерена, подкрепяща, „семейна“ среда в училището – театър, хореография, спорт;
 6. библиотечно–информационно обслужване – свободен достъп на учениците до класните, училищната и читалищна библиотеки, осигурено пълно интернет покритие във всички пространства в училището;
 7. грижи за здравето на учениците – здравни беседи в час на класа, според плана на класния ръководител или медицинския специалист в училището, здравословен дневен режим и седмично разписание на учебните часове, съобразено с възрастовите особености на учениците и организацията на учебния ден и създаване и поддържане на здравословна и безопасна учебна среда.

Чл. 54. (1) ОУ “Св. Кл. Охридски“ с. Кичево осъществява дейности по превенция на насилието и тормоза, както и дейности за мотивация и преодоляване на проблемното поведение, които са израз на общата воля и на координираните усилия на всички участници в образователния процес.

(2) Видовете и съдържанието на дейностите по превенция на тормоза и насилието са подчинени на обща училищна политика, разработват се самостоятелно от училищната общност и  включват:

 1. изготвяне съвместно с учениците на правила за поведението им в училището и паралелката;
 2. разглеждане на теми от глобалното, гражданското, здравното и интеркултурното образование в часа на класа и в заниманията по интереси;
 3. партньорство с родителите;
 4. дейности за развитие на компетентностите на всички членове на училищната общност.

Чл. 55. (1) Видовете и съдържанието на дейностите по мотивация и преодоляване на проблемното поведение включват:

 1. обсъждане между ученика и класния ръководител с цел изясняване на възникнал проблем и получаване на подкрепа за разрешаването му;
 2. използване на посредник при разрешаване на конфликт в училище;
 3. консултиране на детето или ученика с психолог ;
 4. създаване на условия за включване на ученика в група за повишаване на социалните умения за общуване и решаване на конфликти;
 5. насочване на ученика към занимания, съобразени с неговите потребности;
 6. индивидуална подкрепа за ученика от личност, която той уважава (наставничество);
 7. участие на ученика в дейности в полза на паралелката или училището.

(2) Условията и редът за осъществяване на дейностите по ал. 1, т. 1 – 7 се определят с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.

Чл. 56. (1) Общата подкрепа за личностното развитие на учениците в училището с цел превенция на обучителните затруднения се изразява във включването на отделни ученици в дейности по чл. 53, ал. 1, т. 2 и 3 настоящия правилник по преценка на преподавателите и със съдействието на родителите на учениците.

(2) Условията и редът за осъществяване на дейностите по ал. 1, се определят с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.

Чл. 57. Дейностите за целите на превенцията на обучителните затруднения се предоставят след обсъждане на информацията от входните равнища по учебни предмети, от индивидуалния напредък в обучението и от наблюдението на отделни ученици, които срещат трудности в обучението.

Чл. 58. Директорът на училището подава заявление до регионалния център за подкрепа на личностното развитие за логопедична подкрепа за учениците, които се нуждаят от обща подкрепа в тази насока.

Чл. 59. Условията и редът за осигуряване на общата и на допълнителната подкрепа се определят с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.

Чл. 60. (1) В ОУ “Св .Кл. Охридски“ с. Кичево се приемат и ученици със специални образователни потребности.

(2) В паралелка в училището може да се обучават до три деца и ученици със специални образователни потребности.

(3) При увеличаване на броя на децата и учениците в група или паралелка се назначава помощник-учител по предложение на екипите по ал. 3 от чл. 192 от ЗПУО.

Чл. 61. (1) В ОУ “Св. Кл. Охридски“ с. Кичево обучението на ученици със специални образователни потребности задължително се подпомага от ресурсен учител, съобразно потребността на детето и ученика.

(2) В плана за подкрепа на ученика може да бъде определен и помощник на учителя.

(3) Изискванията към помощника на учителя и функциите му се определят с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.

(4) Обучението на учениците в групите и паралелките по ал. 1 се осъществява по индивидуални учебни планове, изготвени в съответствие с изискванията на чл. 95 от ЗПУО.

(5) Условията и редът за организиране на обучението в паралелките и групите по ал. 1 се определят с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.

Чл. 62. (1) В началото на всяка учебна година със заповед на Директора  на ОУ “Св. Кл. Охридски“ с. Кичево се определя координатор за организиране и координиране на дейностите по обща и допълнителна подкрепа за личностното развитие на учениците в училището.

(2) Координаторът по ал. 1  има следните функции:

 1. обсъжда с учителите техните наблюдения и анализи по отношение на обучението, развитието и участието на учениците в дейностите на класа;
 2. координира дейностите на екипите за подкрепа на личностното развитие на учениците, включително работата с родителите им;
 3. координира предоставянето на обща и допълнителна подкрепа на учениците в училището.

(3) Функциите и съставът на екипите за подкрепа на личностното развитие се определя от ДОС за приобщаващо образование.

Чл. 63. (1) Училището разработва етичен кодекс на училищната общност, който се приема от представители на педагогическия съвет, обществения съвет, настоятелството и на ученическото самоуправление по ред, определен в правилника за дейността на училището.

(2) Етичният кодекс се изготвя по достъпен и разбираем за учениците начин и се поставя на видно място в училищната сграда.

(3) Етичният кодекс се публикува на интернет страницата на училището.

(4) Ред за разработване и приемане на етичния кодекс:

– избор на комисия за изработването на Етичния кодекс по предложение на ПС;

– изработване на Етичен кодекс от утвърдената комисия;

– запознаване със съдържанието на Кодекса и съгласуването с Обществения съвет, Училищното настоятелство и Ученическия съвет;

– приемане на кодекса от педагогическия съвет.

 • Етичният кодекс е подчинен на общите принципи в системата на предучилищното и училищно образование, съгласно чл.175 ал.1 от ЗПУО.

 

 

 

 

 

Раздел ІІІ. Санкции на учениците. Процедура за налагане на санкции.

 

Чл. 64. Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини в следните случаи:

 1. по медицински причини, удостоверени с медицински документ, представен до 3 дни след връщане в училище;
 2. поради участие в извънучилищни дейности, удостоверено с документ от организаторите и потвърдено от родителите;
 3. до 3 учебни дни в една учебна година, удостоверено с мотивирано искане от родителя до класният ръководител – по реда на чл. 62, ал. 1, т. 3 от Наредба за приобщаващото образование;
 4. до 7 дни в една учебна година година въз основа на мотивирано писмено заявление от родителя, в което подробно се описват причините за отсъствието след получено разрешение от директора въз основа на мотивирано искане от родителя – чл. 62, ал. 1, т. 4 от Наредба за приобщаващото образование;
 5. може да бъде напълно или частично освободен от часовете свързани с физическо натоварване, след представяне на медицински документ и по предложение на класния ръководител, като решението се гласува на Педагогически съвет и директорът издава заповед описваща обстоятелствата по освобождаването.

Чл. 65. (1) За неизпълнение на задълженията, определени в ЗПУО, в нормативните актове по неговото прилагане и в настоящия правилник, след изчерпване на останалите механизми за въздействие върху вътрешната мотивация и за преодоляване на проблемното поведение на учениците може да се налагат следните санкции:

 1. забележка;
 2. преместване в друга паралелка в същото училище;
 3. предупреждение за преместване в друго училище;
 4. преместване в друго училище;
 5. преместване от дневна форма в индивидуална форма на обучение.

(2) Когато ученикът възпрепятства провеждането на учебния процес, учителят може да го отстрани до края на учебния час.  Учителят, който налага мярката , изписва в дневника номера /имената/ на ученика и причината за отстраняването му. Учителят, който налага мярката, възлага на ученика допълнителна самостоятелна работа, която ученикът да изпълни в рамките на 2 учебни часа в извънучебно време . Учителят оценява допълнителната самостоятелна работа. Когато на ученика е наложена тази  три пъти, за всяко следващо възпрепятстване на  провеждането на учебния процес ученикът получава  отсъствие по неуважителни причини.

(3) Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на правилника за дейността на училището, както и когато състоянието му не позволява да участва в учебния процес, той се отстранява от училище до отпадане на основанието за отстраняването му.

(4) Веднага след приключването на учебния час по ал. 2 или след отстраняването на ученика по ал. 3 се предприемат дейности за мотивация и за преодоляване на проблемното поведение и се уведомява родителят.

(5) За ученика с наложена санкция се осигуряват и дейности за превенция и преодоляване на проблемно поведение.

Чл. 66.  Санкции не се налагат на ученици, когато поведението им е резултат от увреждане или нарушение на здравето, посочено в медицински документи.

Чл. 67. (1) За едно нарушение не може да бъде наложена повече от една санкция по чл. 65, ал. 1. Мерките по чл. 65, ал. 2 и 3 се налагат независимо от санкциите по чл. 65, ал. 1.

(2) Видът на санкцията се определя, като се отчитат причините и обстоятелствата при извършване на нарушението, видът и тежестта му, както и възрастовите и личностните особености на ученика.

Чл. 68. (1) Санкциите са срочни.

(2) Срокът на санкциите е до края на учебната година.

(3) Когато санкциите „преместване в друга паралелка в същото училище“, „предупреждение за преместване в друго училище“, „преместване в друго училище“ са наложени до 30 учебни дни преди края на втория учебен срок, те влизат в сила от началото на следващата учебна година.

Чл. 69. (1) Санкциите „забележка“ и „преместване в друга паралелка в същото училище“ се налагат със заповед на директора по мотивирано писмено предложение на класния ръководител, а всички останали санкции – със заповед на директора по предложение на педагогическия съвет.

(2) Мярката по чл. 65, ал. 3 се налага със заповед на директора.

Чл. 70. (1) За откриване на процедура по налагане на санкциите по чл. 199, ал. 1 от от ЗПУО директорът задължително уведомява родителя, а в случаите по чл. 199, ал. 1, т. 3 – 5 и Дирекция „Социално подпомагане“, отдел „Закрила на детето“.

(2) В процедурата по налагане на санкция малолетният ученик се представлява от родителя си или от оправомощено от родителя лице, а непълнолетният ученик извършва всички действия лично, но със съгласието на родителите си.

(3) Ученикът има право преди налагане на съответната санкция да бъде изслушан и/или писмено да обясни фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение. Изслушването задължително се извършва в присъствието на психолог.

(4) Родителят на ученика има право да присъства на изслушването и да изрази мнение, както и да участва в процедурата по налагане на санкцията при условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.

(5) Конкретните условия и ред за налагане на санкциите по чл. 199 се определят с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.

Чл. 71. (1) Заповедта за налагане на санкцията се издава в 14 – дневен срок от предложението на класния ръководител.

(2) В заповедта по ал. 1 се посочват видът на санкцията, срокът и мотивите за налагането й.

(3) Заповедта се съобщава в тридневен срок от издаването й на ученика и на родителя му, а заповедта за налагане на санкция „преместване в друго училище“ – и на началника на регионалното управление на образованието.

(4) Заповедта по ал. 1 може да се оспорва по административен ред пред органите по чл. 259, ал. 2, т. 1, 2, 3 и 5 от ЗПУО.

(5) Заповедта по ал. 1 може да се обжалва при условията и по реда на Административно процесуалния кодекс.

Чл. 72. (1) Наложените санкции се отразяват в ученическата книжка и в бележника за кореспонденция на ученика.

(2) Ученик, на когото е наложена санкция „преместване в друго училище“, продължава обучението си в другото училище при условия и по ред, определени със заповед на началника на регионалното управление на образованието.

(3) При налагане на мярката по чл. 199, ал. 2 ученикът няма право да напуска територията на училището по времето на отстраняването си. При изпълнението на мярката училището създава условия за работа с учениците за повишаване на мотивацията и социалните им умения за общуване.

Чл. 73. (1) Санкциите се заличават с изтичане на срока, за който са наложени, или предсрочно по реда, по който са наложени.

(2) По желание на ученика след заличаване на санкциите „преместване в друга паралелка в същото училище“ и „преместване в друго училище“, той може да продължи обучението си в паралелката или в училището, в което е преместен.

(3) Заличаването се отбелязва в ученическата книжка.

Чл.74. За неизпълнение на задълженията  санкция „забележка” се налага:

(1) При допускане на 4 дисциплинарни забележки и/или 3 отсъствия по неуважителни причини класният ръководител изслушва ученика с цел да обясни фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение, уведомява родителя/ представителя на ученика, като провежда разговор, на който присъстват  ученикът и родителят. Съставя протокол за разговор с вх. №…

(2)При допускане на 7 дисциплинарни забележки и/или над 5 отсъствия по неуважителни причини класният ръководител открива процедура по налагане на санкцията:

 1. писмено уведомява родителя за откриване на процедурата с изх. №…;
 2.  провежда разговор, на който присъстват  класният ръководител, ученикът и родителят. Съставя протокол за разговор с вх. №..;
 3. завежда с вх. №… мотивирано писмено предложение до директора на училището за откриване на процедурата, като прилага копие на протоколите по чл.74 ал.1, ал.2 т.1 и т.2;
 4. заповедта на директора за налагане на санкцията се издава в 3-дневен срок от предложението на класния ръководител;
 5. в заповедта се посочват: видът на санкцията, срокът и мотивите за налагането й;
 6. заповедта се съобщава в 3-дневен срок от издаването й на ученика и на родителя му;
 7. заповедта по ал.3 може да се оспорва по административен ред пред органите по чл.259, ал.2, т.1 и т.5;
 8. наложените санкции се отразяват в ученическата книжка, в личния картон и в бележника за кореспонденция на ученика от класния ръководител в срок от 3 дни .

Чл.75. (1) Санкция „преместване в друга паралелка в същото училище” се налага при тормоз или агресивно поведение;

(2) Класният ръководител подава писмен сигнал до директора  на училището, като подробно описва нарушението / завежда го с вх. №… в канцеларията на училището/ ;

(3) Директорът разглежда случая /разговаря с класния ръководител, с класа, с ученика, посещава учебни часове, разговаря с родителите/ и изготвя механизъм за вътрешната мотивация за преодоляване на проблемното поведение на учениците.

(4) При неуспех на проведената превенция класният ръководител:

 1. завежда с вх. №… мотивирано писмено предложение до директора на училището за откриване на процедурата;
 2. писмено уведомява родителя за откриване на процедурата;
 3. заповедта на директора за налагане на санкцията се издава в 3-дневен срок от предложението на класния ръководител;
 4. в заповедта се посочват: видът на санкцията, срокът и мотивите за налагането й;
 5. заповедта се съобщава в 3-дневен срок от издаването й на ученика и на родителя му;
 6. заповедта по ал. 1 може да се оспорва по административен ред пред органите по чл.259, ал.2, т.1 и т.5 от ЗПУО;
 7. наложените санкции се отразяват в ученическата книжка, в личния картон и в бележника за кореспонденция на ученика от класния ръководител в срок от три дни .

Чл.76. За неизпълнение на задълженията санкция „предупреждение за преместване в друго училище” се налага:

(1) При допускане на 12 дисциплинарни забележки и/или 8 отсъствия по неуважителни причини класният ръководител изслушва ученика с цел да обясни фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение. Изслушването задължително се извършва в присъствието на  директора. Родителят на ученика има право да присъства на изслушването и да изрази мнение. Класният ръководител съставя протокол за разговор с вх. №…

(2) При допускане на 15 дисциплинарни забележки и/или над 10 отсъствия по неуважителни причини класният ръководител открива процедура по налагане на санкцията:

 1. класният ръководител изслушва ученика с цел да обясни фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение. Изслушването задължително се извършва в присъствието на директора и родителя на ученика. Съставя се протокол за разговор с вх. №…;
 2. завежда с вх. №… мотивирано писмено предложение до директора на училището и до педагогическия съвет за откриване на процедурата, като прилага копие на протоколите по чл.76 ал.1 и  ал.2 т.1;
 3. директорът уведомява териториалните структури за закрила на детето;

(4) Заповедта за налагане на санкцията се издава в 14-дневен срок от предложението на класния ръководител.

(5) В заповедта се посочват: видът на санкцията, срокът и мотивите за налагането й.

(6) Заповедта се съобщава в 3-дневен срок от издаването й на ученика и на родителя му.

(7) Заповедта по ал.1 може да се оспорва по административен  ред пред органите по чл.259, ал.2, т.1 и т.5 от ЗПУО;

(8) Наложените санкции се отразяват в ученическата книжка .

Чл.77. След налагане на санкция по чл.65 ал.1 т.3 „предупреждение за преместване в друго училище” директорът, съвместно с класния ръководител, изготвя механизъм за въздействие върху вътрешната мотивация за преодоляване на проблемното поведение на учениците.

Чл.78. За неизпълнение на задълженията санкция „преместване в друго училище” се налага:

(1) При допускане на 20 дисциплинарни забележки и/или над 13 отсъствия по неуважителни причини класният ръководител изслушва ученика с цел да обясни фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение. Изслушването задължително се извършва в присъствието на директор, председател на УКБППМН и родител на ученика. Класният ръководител съставя протокол за разговор с вх. №…;

(2) При допускане на 22 дисциплинарни забележки и/или над 15 отсъствия по неуважителни причини класният ръководител открива процедура по налагане на санкцията:

 1. класният ръководител изслушва ученика с цел да обясни фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение. Изслушването задължително се извършва в присъствието на директор, учител – председател на УКБППМН и родител на ученика. Съставя се протокол за разговор с вх. №…;
 2. завежда с вх. №… мотивирано писмено предложение до директора на училището и до педагогическия съвет за откриване на процедурата, като прилага копие на протоколите по чл.78 ал.1 и ал.2 т.1;
 3. директорът уведомява териториалните структури за закрила на детето.

(3) Заповедта за налагане на санкцията се издава в 14-дневен срок от предложението на класния ръководител.

(4) В заповедта се посочват: видът на санкцията, срокът и мотивите за налагането й.

(5) Заповедта се съобщава в 3-дневен срок от издаването й  на ученика и на родителя му.

(6) Заповедта по ал.1 може да се оспорва по административен ред пред органите по чл.259, ал.2, т.1 и т.5 от ЗПУО.

(7) Наложените санкции се отразяват в ученическата книжка и в личния картон на ученика.

(8) Уведомява се регионалното управление на образованието. Ученикът продължава обучението си в другото училище по ред и при условия, определени със заповед на началника на регионалното управление на образованието.

Чл.79. За неизпълнение на задълженията санкцията „преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение“ се налага на ученик, навършил 16-годишна възраст и допуснал повече от 15 отсъствия по неуважителни причини или други тежки нарушения. Прилага се като крайна мярка.

Раздел ІV. Родители

 

Чл. 80. (1) Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и училището се осъществяват чрез индивидуални консултации, родителски срещи, обучения, както и всеки път, когато конкретна ситуация или поведение на ученика го прави необходимо.

(2) Средство за връзка между училището и родителите/настойниците на учениците от І до ІІІ клас е бележникът за кореспонденция. В него се описва текуща информация за: личностното развитие, процеса на обучение и постигнатите резултати от ученика.

(3) Средство за връзка със семейството на ученика може да бъде и електронната поща на един от родителите, както и електронният дневник на паралелката.

Чл. 81. Родителите имат следните права:

 1. периодично и своевременно да получават информация за успеха и развитието на децата им в образователния процес, за спазването на правилата в училището и за приобщаването им към общността;
 2. да се срещат с ръководството на училището, с класния ръководител, с учителите и с другите педагогически специалисти в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;
 3. да се запознаят с училищния учебен план, по който се обучава тяхното дете;
 4. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на ученика;
 5. най-малко веднъж годишно да получават информация, подкрепа и консултиране в училището по въпроси, свързани с образованието, с кариерното ориентиране и с личностното развитие на децата им;
 6. да избират и да бъдат избирани в обществения съвет училището;
 7. да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището.

Чл. 82. (1) Родителите имат следните задължения:

 1. да осигуряват редовното присъствие на ученика в училище, като уведомяват своевременно училището в случаите на отсъствие на ученика;
 2. да запишат при условията на чл. 12 детето в първи клас или ученика в училище в случаите на преместване в друго населено място или училище;
 3. редовно да се осведомяват за своите деца относно приобщаването им в училищната среда, успеха и развитието им в образованието и спазването на училищните правила;
 4. да спазват правилника за дейността на училището и да съдействат за спазването му от страна на детето и ученика;
 5. да участват в процеса на изграждане на навици за самоподготовка като част от изграждането на умения за учене през целия живот;
 6. да участват в родителските срещи;
 7. да се явяват в училището след покана от учител, директор или друг педагогически специалист в подходящо за двете страни време;
 8. при отсъствие на ученика по болест или по особено важни причини да уведомява веднага класния ръководител;
 9. да уведомява класния ръководител своевременно при промяна на местоживеенето, адреса и телефона.

(2) Материалните щети, нанесени от учениците се възстановяват от техните родители. При невъзможност за финансово обезпечаване, щетата може да бъде възмездена чрез доброволен труд в полза на училището;

(3) Родителите, са длъжни да проявяват уважение към училището и работещите в него, да зачитат правилата, нормите и традициите му, както и да съдействат за укрепване на авторитета на институцията пред децата си и пред обществеността.

Чл. 83.  Родителите/настойниците на учениците от I до IV клас придружават или осигуряват придружител на децата си от дома до училище, които ги поемат от учителя или охранителя. В случай, че детето се придвижва само, родителя (настойника) декларира писмено това в началото на учебната година.

 

Раздел V. Учители и други педагогически специалисти

 

Чл. 84. (1) Учителите и директорът в училище са педагогически специалисти.

(2) Педагогически специалисти са лица, които изпълняват функции:

 1. свързани с обучението, възпитанието и със социализацията, както и с подкрепата за личностно развитие на децата и учениците в детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие;
 2. по управлението на институцията.

Чл. 85. (1) Професионалният профил на педагогическия специалист определя необходимите компетентности, като съвкупност от знания, умения и отношения, които са необходими за:

 1. заемане и изпълняване на определена длъжност;
 2. определянето на приоритети за професионалното усъвършенстване;
 3. кариерното развитие;
 4. подпомагане на самооценката и за атестирането на педагогическия специалист.

(2) Необходимите компетентности като съвкупност от знания, умения и отношения за всеки вид педагогически специалист са определени в професионалния профил са определени в Наредба 12/01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Чл. 86. (1) Длъжностите на педагогическите специалисти се заемат от български граждани, придобили висше образование в съответното на длъжността професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и професионална квалификация, необходима за изпълнението на съответната длъжност.

(2) За заемане на длъжността „директор“ на училище е необходим не по-малко от 5 години учителски стаж.

(3) Длъжностите на педагогическите специалисти може да се заемат и от:

 1. граждани на други държави членки;
 2. чужди граждани, ако са предложени по междудържавни спогодби;
 3. продължително пребиваващи в страната чужди граждани – със съгласие на началника на съответното регионално управление на образованието;
 4. дългосрочно и постоянно пребиваващи в страната чужди граждани.

(4) Учителска длъжност се заема от лица с висше образование по специалност от професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и професионална квалификация „учител“.

(5) Професионалната квалификация „учител“ се придобива в системата на висшето образование:

 1. едновременно с обучението за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен и съответната й професионална квалификация и се удостоверява с дипломата за висше образование;
 2. след дипломирането – чрез обучение и полагане на държавен изпит и се удостоверява със свидетелство.

(6) Държавните изисквания за придобиване на професионалната квалификация „учител“ се определят с наредба на Министерския съвет.

(7)  Учителска длъжност по учебен предмет Чужд език, с изключение на английски, испански, италиански, немски, руски и френски език, може да се заема и от лица със завършено висше образование по съответната специалност и без професионална квалификация „учител“.

(8) В случаите, когато учителска длъжност се заема от лица без професионална квалификация „учител“, училището изготвя и реализира план за придобиване на педагогически компетентности от съответното лице.

Чл. 87. (1) Не може да заема длъжност на педагогически специалист лице, което:

 1. е осъждано за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията;
 2. е лишено от право да упражнява професията;
 3. страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването съгласувано с министъра на образованието и науката.

(2) Разпоредбата на ал. 1, т. 1 не се прилага за лицата, осъдени по наказателни дела, посочени в чл. 1 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица.

(3) При възникване на обстоятелство по ал. 1 трудовото правоотношение с педагогическия специалист се прекратява при условията и по реда на Кодекса на труда.

(4) Разпоредбите на ал. 1, 2 и 3 се прилагат и за заемането на всички останали длъжности в училище.

Чл. 88. Трудовите договори с педагогическите специалисти се сключват и прекратяват от директора на училището .

Чл. 89. (1)  Началникът на регионалното управление на образованието Варна сключва и прекратява трудовите договори с директора на ОУ „Св. Кл. Охридски“ с. Кичево

(2) Длъжността „директор“ в училището се заема въз основа на конкурс, проведен при условията и по реда на Кодекса на труда от органите по ал. 1, 2 или 3 на чл. 217 от ЗПУО  и с участието на представители на обществения съвет на  училището.

(3) В комисията за провеждане на конкурса за заемане на длъжността „директор“ на общинско училище се включват представители на регионалното управление на образованието, определени от началника на регионалното управление на образованието, на общинската администрация, определени от кмета на общината, както и представител на обществения съвет.

(4) В комисията за провеждане на конкурса за заемане на длъжността „директор“ на държавни неспециализирани училища се включват представители, определени от финансиращия орган.

Права и задължения

 

Чл. 90.  Педагогическите специалисти имат следните права:

 1. да бъдат зачитани правата и достойнството им;
 2. да определят методите и средствата за провеждане на образователния процес съобразно принципите и целите, определени в този закон;
 3. да участват във формирането на политиките за развитие на училището;
 4. да получават професионална подкрепа в процеса на изпълнение на служебните си задължения;
 5. да повишават квалификацията си;
 6. да бъдат поощрявани и награждавани.
 7. да оценяват и избират учебниците и учебните помагала, по учебния предмет или модул, по който преподават, съгласно процедурата в Наредба № 10/19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала:

Чл. 91. Длъжността „учител“ включва следните функции:

 1. планиране на образователния процес при отчитане на възрастовите, индивидуалните  особености и специални образователни потребности на децата и учениците, както и на възможностите за развитието им;
 2. организиране и провеждане на образователния процес, използване на ефективни методи на обучение, на информационните и комуникационни технологии, създаване и поддържане на стимулираща и подкрепяща образователна среда и позитивна дисциплина, които насърчават развитието на учениците, на коректни взаимоотношения, конструктивно общуване и сътрудничество както между учител – ученици, така и между самите ученици;
 3. оценяване напредъка на учениците и на степента на усвояване на предвидените компетентности, насърчаване на постиженията или оказване на необходимата подкрепа и съдействие за пълноценното им интегриране в образователната и социалната среда, съобразно специфичните им потребности;
 4. 4. сътрудничество и екипна работа с други педагогическите специалисти и взаимодействие с други институции и организации за осъществяване на подкрепа за личностно развитие на децата или на учениците;
 5. контролиране и отчитане участието на учениците в образователния процес и своевременно информиране на родителите за допуснати отсъствия и възникнало проблемно поведение с цел набелязване на мерки за преодоляване;
 6. отговорност за живота и здравето на учениците, с които работят както по време на образователния процес в учебен час, така и по време на организираните от тях допълнителни дейности или занимания по интереси;
 7. участие в провеждането на национално външно оценяване и държавни зрелостни изпити като квестори, оценители, консултанти и други;
 8. участие в оценяването и избор на подходящи учебни помагала, на учебник или на учебен комплект по преподавания учебен предмет, отчитайки спецификата на групата или класа.

Чл. 92. (1) Педагогическите специалисти имат следните задължения:

 1. да осъществяват обща и допълнителна подкрепа за личностното развитие на учениците в съответствие с държавните образователни стандарти;
 2. да опазват живота и здравето на учениците по време на образователния процес и на други дейности, организирани от институцията;
 3. да зачитат правата и достойнството на учениците и другите участници в предучилищното и училищното образование и да сътрудничат и партнират със заинтересованите страни;
 4. да поддържат и повишават квалификацията си съобразно политиките за организационно развитие на ОУ „Св. Кл. Охридски“ с. Кичево и специфичните потребности на учениците, с които работят с цел подобряване качеството на образованието им;

(2) На педагогическите специалисти се дължи почит и уважение от учениците, родителите, административните органи и обществеността.

(3) При изпълнение на служебните си задължения педагогическите специалисти, от  училището имат право на представително облекло за всяка календарна година при условия и по ред, определени с наредба, издадена от министъра на образованието и науката съгласувано с министъра на финансите. Средствата за представителното облекло се осигуряват от бюджета на училището.

(4) При прекратяване на трудовото правоотношение с педагогически специалисти, които през последните 10 години от трудовия си стаж са заемали длъжност на педагогически специалист в училището, се изплаща по-голям размер на обезщетението по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда – в размер на 10 брутни работни заплати.

(5) Освен в случаите, определени в този закон, педагогически специалист не може да извършва срещу заплащане обучение или подкрепа по смисъла на чл. 178, ал. 1, т. 2 – 7 и 14 и чл. 187, ал. 1, т. 2 и 4 от ЗПУО на деца и ученици, с които работи в училището, ако това заплащане е от името и за сметка на децата и учениците, включително със средства от училищното настоятелство.

(6) Педагогически специалист няма право да участва при изготвяне и оценяване на изпитни материали и да извършва проверка и оценка на изпитни работи, ако е подготвял ученици за явяването им на съответния изпит срещу заплащане, ако това заплащане е от името и за сметка на учениците.

(7) В едномесечен срок от началото на всяка учебна година педагогическият специалист подава пред работодателя си писмена декларация относно обстоятелството дали срещу заплащане от името и за сметка на  учениците през предходната учебна година е извършвал обучение или подкрепа по смисъла чл. 178, ал. 1, т. 2 – 7 и 14 и чл. 187, ал. 1, т. 2 и 4 от ЗПУО на  ученици и че това не са били  ученици, с които педагогическият специалист е работил в  училището в същия период.

(8) Преди включването в дейности по ал. 2 педагогическият специалист подава декларация, че не е подготвял ученици за явяването им на съответния изпит срещу заплащане от тях или от родителите им.

(9) При установяване нарушение на ал. 1 и 2, както и в случаите на неподаване на декларацията по ал. 3 или при подаване на декларация с невярно съдържание педагогическите специалисти носят дисциплинарна отговорност по реда на Кодекса на труда.

 

Раздел VІ. Повишаване квалификацията на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

 

Чл. 93. (1) Повишаването на квалификацията е непрекъснат процес на усъвършенстване и обогатяване компетентностите на педагогическите специалисти за ефективно изпълнение на изискванията на изпълняваната работа и за кариерно развитие.

(2) Планирането, координирането, управлението и контролът на дейностите за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти от ОУ „Св. Кл. Охридски“ с. Кичево се осъществяват на училищно ниво.

(3) Педагогическите специалисти са длъжни ежегодно да повишават квалификацията си с цел подобряване качеството на работата им и повишаване резултатите и качеството на подготовка на учениците.

(4) Директорът на училището е длъжен да осигурява необходимите условия за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти.

Чл. 94. (1) Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти се извършва от специализирани обслужващи звена, от висши училища и научни организации. Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти се извършва и от обучителни организации, чиито програми за обучение са одобрени при условията и по реда на тази глава.

(2) Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти по ал. 1 се измерва чрез система от квалификационни кредити и се удостоверява с документ. Системата от квалификационни кредити се определя с Наредба 12/01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

(3) Педагогическите специалисти са длъжни да повишават квалификацията си по програми на организациите по ал. 1 в не по-малко от 48 академични часа за всеки период на атестиране.

(4) Държавата създава условия за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти по ал. 3.

(5) Повишаването на квалификацията, извършена от организации извън ал. 1, се признава чрез квалификационни кредити от началника на съответното регионално управление на образованието след заявление на педагогическия специалист при условия и по ред, определени с Наредба 12/01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Чл. 95. (1) Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти може да се организира и от училището чрез обмяна на добри практики в различни форми, както и по международни и национални програми. Вътрешно институционалната квалификация се измерва в академични часове и за нея не се присъждат квалификационни кредити.

(2) Училището е длъжно да осигурява условия за повишаване на квалификацията по ал. 1 в не по-малко от 16 академични часа годишно за всеки педагогически специалист.

Чл. 96. (1) Повишаването на квалификацията се осъществява по програми и във форми по избор на педагогическия специалист в съответствие с професионалния профил на изпълняваната длъжност, с професионалното развитие на педагогическия специалист, с резултата и препоръките от атестацията му, както и с националната, регионалната, общинската и училищната политика.

(2) Повишаването на квалификацията на конкретния педагогически специалист е насочено и към напредъка на децата и учениците, както и към подобряване на образователните им резултати.

Чл. 97. (1) Въз основа на достигнатото равнище на квалификация педагогическите специалисти може да придобиват професионално-квалификационни степени.

(2) По-високото равнище на квалификация е основа за придобиване на по-висока професионално-квалификационна степен.

(3) Професионално-квалификационните степени се присъждат от висши училища, които провеждат обучение за придобиване на професионална квалификация „учител“ и имат програмни акредитации за провеждане на обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност от професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ по докторска програма, съответстваща на учебен предмет от училищната подготовка.

(4) Професионално-квалификационните степени и условията и редът за придобиването им се определят с държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на педагогическите специалисти.

Чл. 98. (1) Постигнатите компетентности се отразяват в професионално портфолио на педагогическия специалист. Професионалното портфолио се съставя от педагогическия специалист и включва разработени материали, които доказват активното му участие в реализирането на политиката на детската градина или училището, професионалните му изяви, професионалното му усъвършенстване и кариерното му израстване, както и постигнатите резултати с децата и учениците.

(2) Професионалното портфолио подпомага атестирането и самооценяването на педагогическия специалист.

(3) Целите, функциите и съдържанието на професионалното портфолио се определят с Наредба 12/01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

 

Раздел VІІ. Кариерно развитие на педагогическите специалисти

 

Чл. 99. (1) Кариерното развитие е процес на усъвършенстване на компетентности при последователно заемане на учителски или възпитателски длъжности или при придобиване на степени с цел повишаване качеството и ефективността на образованието.

(2) Учителските длъжности са:

 1. учител;
 2. старши учител;
 3. главен учител.

(3) Кариерното развитие на педагогическите специалисти, с изключение на учителите, се осъществява чрез последователно придобиване на втора и първа степен. Присъждането им се извършва от работодателя. Степените не се запазват при прекратяване на трудовото правоотношение.

(4) Основа за кариерно развитие на педагогическите специалисти са учителският стаж, получените квалификационни кредити, придобитата професионално-квалификационна степен, както и резултатите от атестирането им.

(5) По-големият брой квалификационни кредити и по-високата професионално-квалификационна степен са основание за по-бързо кариерно развитие на педагогическите специалисти, независимо от учителския стаж.

(6) Условията и редът за заемане на учителските длъжности по ал. 2 и за придобиване на степените по ал. 4, както и за по-бързото кариерно развитие на педагогическите специалисти се определят с Наредба 12/01.09.2016 г.  за статута и професионалното развитието на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Чл. 100. (1) Атестирането е процес на оценяване на съответствието на дейността на учителите, директора и другите педагогически специалисти с професионалния им профил, с изискванията за изпълнение на длъжността, както и със стратегията за развитие на училището, а за директорът – и на управленската му компетентност.

(2) Атестирането на учителите, директора и другите педагогически специалисти се извършва на всеки 4 години от атестационна комисия, определена от работодателя, съгласувано с педагогическия съвет, като в нейния състав задължително се включват:

 1. представители на работодателя, на финансиращия орган, на педагогическия съвет, на регионалното управление на образованието, както и родител от обществения съвет – при атестиране на директорите;
 2. представители на работодателя, на регионалното управление на образованието и на педагогическия съвет – при атестиране на учителите и другите педагогически специалисти.

(3) В състава на комисията може да се включват и други членове, определени в Наредба 12/01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

(4) Редът за назначаване на комисията по ал. 2, скалата на оценяване, критериите и процедурата за атестиране са определени в Наредба 12/01.09.2016 г.  за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

(5) Оценката от атестирането, освен за кариерното развитие може да служи и за насочване за повишаване на квалификацията и поощряване на атестирания педагогически специалист.

(6) При получена най-ниска оценка от атестирането работодателят заедно с атестационната комисия:

 1. правят анализ на причините, довели до ниската оценка;
 2. изработват план за методическо и организационно подпомагане на получилия ниска оценка учител, директор или друг педагогически специалист;
 3. определят наставник или наставници, които да осъществят методическа и организационна подкрепа;
 4. представят в регионалното управление на образованието в едномесечен срок от провеждането на атестирането документите по т. 1, 2 и 3 за осигуряване на методическа подкрепа.

(7) В случаите по ал. 6 повторно атестиране на лицето се извършва една година след предприемане на мерките по ал. 6, т. 1, 2 и 3.

(8) Ако при атестирането по ал. 7 отново е получена най-ниска оценка, лицето се освобождава от длъжност при условията на чл. 328, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда.

(9) При получена оценка от атестирането с една степен по-висока от най-ниската се прилагат мерките по ал. 6, т. 1, 2 и 3.

Чл. 101. (1) Педагогическите специалисти се поощряват с морални и материални награди за високи постижения в предучилищното и училищното образование.

(2) Педагогическите специалисти може да бъдат награждавани с отличия и награди за образцово изпълнение на задълженията си със заповед на работодателя си. Отличията и наградите могат да бъдат парични и предметни.

 

Раздел VІІІ. Класни ръководители

 

Чл. 102. Класните ръководители се определят със заповед на директора в началото на учебната година.

Чл. 103. (1) Класният ръководител е длъжен:

 1. Да осигурява изпълнението на решенията на ПС и нарежданията на директора, които се отнасят до поверената му паралелка.
 2. Да запознава учениците от поверената му паралелка с вътрешните нормативни актове – правилника за устройството и дейността на училището, инструктажи, заповедите на директора и др.
 3. Да се осъществява образователно-възпитателната дейност, ориентирана към интереса и към мотивацията на детето и на ученика, към възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика;
 4. Да отчита индивидуалните потребности и различия на учениците в конкретната си работа с тях.
 5. Да следи за редовното посещение на учебните часове на учениците от паралелката.
 6. Да провежда най-малко 2 срещи с родителите на учебен срок, системно да отразява отсъствията и да контролира редовното нанасяне на оценки в ученическите книжки и бележника за кореспонденция.
 7. Задължително да уведомява родителите след направени 5, 10, 15 отсъствия от страна на ученика, както и когато спрямо него ще започне процедура за налагане на санкция или други мерки по този правилник.
 8. Да оформя в едноседмичен срок в дневника отсъствията на учениците си.
 9. Да води училищната документация на паралелката, съгласно изискванията в Наредба 8/11.08.2016 г. за информация и документите за системата на предучилищното и училищно образование и в края на учебната година да я предаде на директора без пропуски.
 10. 1.Ученическата лична карта – оформена със снимка, адрес, учебна година,
 11. 2. Ученическа книжка – оформена със снимка, адрес, име и подпис на родител/настойник; учебни предмети/модули и учители; седмично разписание; резултати от обучението; отзиви и информация относно ученика; права и задължения на ученика.
 12. 3. Да води дневника на паралелката съгласно изискванията на Наредба 8/ 11.08.2016 г. за информация и документите в системата на предучилищното и училищно образование като отразява в него: списъка на учителите по отделните предмети/модули; седмичното разписание на учебните часове; срещи с родители; график на контролните и класните работи; резултати от обучението; наложени и отменени наказания, индивидуална работа, обща подкрепа за личностно развитие; изписва учебните предмети за седмицата и деня и следи за попълването на темите от учителите, отсъствията, техния подпис и останалите графи за попълване.
 13. 4. Оформя и води личните образователни дела на учениците като вписва резултатите от обучението на всеки ученик.
 14. 5. Води и други документи, съгласно Наредба 8/11.08.2016 г. за информация и документи в системата на предучилищното и училищно образование, издадени на ученика.
 15. 6. Отразява подкрепата за личностно развитие на децата и учениците.
 16. 7. Други данни за ученика – наложени санкции (Заповед, номер), награди, участие в Ученическото самоуправление), участие в проектни дейности и други
 17. 8. Бележник за кореспонденция (за учителите на І, ІІ и ІІІ клас)
 18. 9. Заедно с директора оформя и подписва следните документи:
 • Удостоверение за завършен клас от начален етап;
 • Удостоверение за завършен начален етап;
 • Удостоверение за преместване
 • Удостоверение за завършено основно образование
 • Училищен учебен план, по който се обучава ученикът.
 1. 10. Подготвя заедно с директора и други документи от Наредба 8/11.08.2016 г. за информация и документите в системата на предучилищното и училищно образование.
 2. 11. Съхранява медицинските бележки, копия от уведомителните писма и други оправдателни документи и носи отговорност за това. Единствено класният ръководител има право да извинява отсъствията на учениците в дневника на класа
 3. 12 На 1 число от всеки месец подава до директора декларация относно броя на учениците, отсъствията по уважителни и неуважителни причини за предходния месец, наложените санкции, номерата на учениците, допуснали повече от 5 отсъствия по неуважителни причини за предходния месец.
 4. 13. Носи отговорност за съхраняването на дневника на класа. При изгубване на дневника на класа носи наказателна отговорност. В едноседмичен срок оформя нов, като от ученическите книжки, учителските бележници, възстановява цялата информация и го поднася за заверка на директора.
 5. 14. Ежемесечно докладва на директора за ученици застрашени от отпадане, причините и извършените до момента дейности. Изпраща и регистрира в дневника на класа уведомителните писма до родителите.
 6. 15. Планира, организира и провежда дейности с учениците и родителите им, целящи изграждане на ученически колектив.
 7. 16. Реализира постоянна връзка с родителите. Организира изпълнението на решенията на Педагогическия съвет, Училищното настоятелство, ученическия съвет и училищното ръководство.
 8. 17. На първата родителска среща за учебната година запознава родителите с Правилника за дейността на училището, учебния план на класа.
 9. 18. Провежда начален и периодичен инструктаж (след всяка ваканция) и го регистрира според изискванията.
 10. 19. Организира застраховането на учениците.
 11. 20. Осигурява организирането, провеждането и контрола на дежурство в класната стая.

(2)  Класните ръководители, имат следните допълнителни задължения:

 1. да диагностицира, анализира и оценява рисковите фактори върху учениците от паралелката и отделния ученик и да предприема превантивни и корективни мерки за справяне с тях, организира адекватни възпитателни дейности;
 2. да консултира родителите за възможностите и формите за допълнителна работа с ученика с оглед максимално развитие на заложбите му, както и за възможностите за оказване на педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, когато това се налага в допълнителен час по график утвърден от директор;
 3. Да предлага налагане на санкции:
 4. 1. На ученици, които не изпълняват задълженията, определени в ЗПУО, в нормативните актове по неговото прилагане и в правилника за дейността на училището, след изчерпване на останалите механизми за въздействие върху вътрешната мотивация и за преодоляване на проблемното поведение на учениците.
 5. 2. На ученик, който възпрепятства провеждането на учебния процес и учителят го е отстранил до края на учебния час.
 6. 3. На ученик, който се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на правилника за дейността на училището, както и когато състоянието му не позволява да участва в учебния процес и той е отстранен от училище до отпадане на основанието за отстраняването му.
 7. При налагане на санкция:
 8. 1. Веднага след приключването на учебния час, в който ученика е отстранен уведомява родителите и се предприемат дейности за мотивация и за преодоляване на проблемното поведение;
 9. 2. За ученика с наложена санкция се осигуряват и дейности за превенция и преодоляване на проблемно поведение.
 10. 3. Спазва изцяло процедурата по налагане на санкции, заложена в ЗПУО.

Чл. 104. При възникнала конфликтна ситуация класният ръководител предприема мерки за разрешаване на конфликти:

А.  Между ученици: Търси подходящи методи и средства за нейното затихване до минимум. При особено тежки ситуации писмено уведомява ръководството на училището.

Б. Между ученици и учител: Запознава училищното ръководство.

Чл. 105.  Класният ръководител има право:

 1. Да предлага за награди и наказания учениците от поверената му паралелка.
 2. Да изисква информация от учителите и училищното ръководство по въпроси, отнасящи се до образователно-възпитателния процес в паралелката.
 3. Да поддържа постоянна връзка с родителите, като ги уведомява за развитието на ученика.

Раздел ІX. Дежурни учители

 

Чл. 106. (1) Всеки учител организира малките „тихи“ междучасия според желанията и нуждите на учениците от класа, като съдейства:

– учениците да починат организирано в спокойна и приятна обстановка;

 • да подредят и почистят работните си места и класната стая;
 • да подредят учебните пособия необходими им за следващия час или да се преоблекат с подходящо облекло, ако това се налага;

– да се осигури спокойствие на учениците, които имат нужда да довършат работата си.

(2)  „Тихите“ междучасия се провеждат в класната стая или пространствата за почивка по усмотрение на учителя, като се гарантира спокойствието на останалите класове в училището.

(3) В големите междучасия всеки учител е длъжен да изведе всички ученици от класа с които е имал час преди междучасието от класната стая и да организира закуската и почивката на учениците. В класната стая могат да останат само дежурните ученици, за да изпълнят задълженията си.

Чл. 107. (1) Дежурството на учителите се извършва по график изготвен и утвърден от директора в началото на всеки учебен срок. Дежурният учител е задължително да бъде във фоайето на  училището в 7:30 часа.

(2) Промени в графика на дежурство се правят само с разрешение на директора, а ако той отсъства от неговия заместник.

(3) Престоят на дежурните учители в училището е задължителен за деня, независимо от часовото натоварване.

Чл. 108. (1) Дежурните учители, отговарящи за дисциплината по време на междучасия са длъжни:

 1. Да оказват съдействие за посрещане на учениците в училище, като осигуряват пропускателния режим и изискват вежлив поздрав, приличен вид и чисти обувки.
 1. Да оказват съдействие на кухненския персонал, като осигуряват ред, култура на общуването, чистота и приятна обстановка по време на хранене в училищния стол.
 2. Да съдействат за приятното протичане на междучасието, като оказват помощ и подкрепа при ползване на техническите средства, игрите, играчките, пособията и материалите и разпределяне на пространствата, както и с предложения и идеи за пълноценно и забавно протичане на междучасието.
 3. Да следят за опазване на хигиената и реда в коридорите и класните стаи на етажа, рисковите зони, където би възникнал тормоз или насилие, реагират според процедурите в ситуация на насилие по време на дежурството им и уведомяват училищното ръководство за нередности или похабяване на училищното имущество.
 4. Да докладват за неподходящо поведение на ученици на класните им  ръководители, а за възникнали проблеми на директора и да получават съдействие при необходимост.
 5. Да съдействат за извеждане на учениците на двора, когато времето позволява или за организиране на игри в стаите.

 

Раздел X. Дежурни ученици

 

Чл. 109. Дежурни ученици:

А) Дежурни ученици в клас

Задължения:

 1. 1. Да почистват класната дъска в междучасията.
 2. 2. Да следят за реда в класната стая (кабинета) в междучасията.
 3. 3. Да контролират поддържането на хигиената в класната стая.
 4. 4. Да не допускат рушене на училищното имущество.
 5. 5. Да следят за изпълнението на заповедта на Директора за забрана на отваряне и надвесване от прозорците.
 6. 6. Да докладват номерата на отсъстващите ученици за часа.

Б) Дежурни ученици в коридора

Задължения:

 1. 1. Спират достъпа до учебните стаи преди 7:40 ч. и по време на голямото междучасие.
 2. 2. Следят за реда по коридорите.

Права:

 1. 1. Да отправят забележки на нарушителите. Да изискват спазване на реда и правилника от всички ученици.
 2. 2. При необходимост да се обръщат към дежурния учител или съответния преподавател.

 

ЧАСТ ВТОРА  ОРГАНИЗАЦИЯ  НА ДЕЙНОСТИТЕ

Глава първа. Училищно образование

 

Чл. 110.  (1) Училището осигурява училищно образование в основен етап. Обучението за придобиване на основно образование в ОУ “Св. Кл. Охридски“ с. Кичево се осъществява от I до VII клас включително.

(2) Според подготовката  ОУ “Св. Кл. Охридски“ с. Кичево осигурява общо училищното образование. Общото образование се осъществява в основен етап чрез обучение за придобиване на общообразователната и разширената подготовка.

 

Глава втора. Училищна подготовка

 

Чл. 111. (1) ОУ “Св. Кл. Охридски“ с. Кичево осигурява общообразователна, разширена и допълнителна подготовка.

(2) Училищната подготовка се придобива чрез обучение по учебни предмети или модули, а допълнителната подготовка – и чрез обучение или дейности в други форми.

Чл. 112. (1)  Право на училището е  да се изучават и учебни предмети от областта на глобалното, гражданското, здравното и интеркултурното образование, предприемачеството, управлението на личните финанси и програмирането, защитата на родината, населението и околната среда, учебни предмети, които формират национално самочувствие, патриотичен дух и родолюбие в децата и учениците, като разширяват и допълват съдържание, което присъства интегрирано в други учебни предмети.

(2) Учебните предмети по ал. 1 се изучават по учебни програми, утвърдени от директора на училището. Учебните програми определят и броя учебни часове за изучаването им.

Чл. 113. (1) Общообразователната подготовка обхваща следните групи ключови компетентности:

 1. компетентности в областта на българския език;
 2. умения за общуване на чужди езици;
 3. математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на технологиите;
 4. дигитална компетентност;
 5. умения за учене;
 6. социални и граждански компетентности;
 7. инициативност и предприемчивост;
 8. културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество;
 9. умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт.

(2) Общообразователната подготовка се придобива чрез изучаването на общообразователни учебни предмети.

(3) Целите, съдържанието и характеристиките на общообразователната подготовка, както и общообразователните учебни предмети по ал. 2 се определят с държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка.

Чл. 114. (1) Въз основа на държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка министърът на образованието и науката утвърждава учебни програми по всеки общообразователен учебен предмет за всеки клас, в които се конкретизират компетентностите на учениците като очаквани резултати от обучението.

Чл. 115. Общообразователната подготовка в ОУ “Св. Кл. Охридски“ с. Кичево е еднаква за всички ученици и се придобива чрез изучаване на едни и същи общообразователни учебни предмети и с един и същ брой учебни часове за всеки от тях, определени с държавния образователен стандарт за учебния план.

Чл. 116. (1) Разширената подготовка обхваща компетентности, които развиват и усъвършенстват отделни компетентности от общообразователната подготовка.

(2) Разширената подготовка се придобива чрез изучаване на общообразователни учебни предмети по чл. 77, ал. 2 от ЗПУО, предвидени за изучаване в процеса на училищното образование, както и на учебни предмети по чл. 76, ал. 5 от ЗПУО.

Чл. 117. (1) Учебните предмети, чрез които се придобива разширената подготовка в ОУ “Св. Кл. Охридски“ с. Кичево, се определят с училищния учебен план в зависимост от интересите на учениците за всеки клас и възможностите на училището.

(2) Съдържанието на разширената подготовка по съответния учебен предмет за съответния клас в ОУ “Св. Кл. Охридски“ с. Кичево, се определя с учебни програми, утвърдени от директора на училището.

Чл. 118. (1) Допълнителната подготовка в ОУ “Св. Кл. Охридски“ с. Кичево обхваща компетентности, отговарящи на интересите на учениците и подкрепящи развитието на заложбите им.

Чл. 119. (1) Учебните предмети, модулите и дейностите, чрез които се придобива допълнителната подготовка в училището, се предлагат от класните ръководители в зависимост от интересите на учениците и възможностите на училището и се определят с училищните учебни планове.

(2) Съдържанието на допълнителната подготовка, се определя в учебни програми, утвърдени от директора на училището.

 

 

 

 

Глава трета. Учебен план

 

Чл. 120. (1) Учебният план разпределя учебното време между учебните предмети или модули за придобиване на училищната подготовка.

(2) Структурата на учебния план обхваща три раздела:

 1. раздел А – задължителни учебни часове;
 2. раздел Б – избираеми учебни часове;
 3. раздел В – факултативни учебни часове.

(3) В задължителните учебни часове се осъществява обучение за придобиване на общообразователната подготовка;

(4) В избираемите учебни часове се осъществява обучение за придобиване на разширената подготовка.

Чл. 121. (1) ОУ“ Св. Кл. Охридски“ с. Кичево работи по рамкови учебни планове за общо образование за основен  етап на образование.

Чл. 122. (1) Извън часовете по чл. 87, ал. 2 и 3 от ЗПУО в учебния план се включва за всеки клас, за всяка учебна седмица и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности, утвърдени от министъра на образованието и науката по предложение на министъра на младежта и спорта, както и по един учебен час на класа.

(2) Часът на класа се използва за последователно развитие на класа, за патриотично възпитание и за изграждане на граждански компетентности, включително чрез ученическото самоуправление.

Чл. 123. (1) ОУ “Св. Кл. Охридски“ с. Кичево въз основа на рамковия учебен план разработва училищен учебен план съобразно интересите на учениците и възможностите си.

(2) Училищният учебен план съдържа седмичния брой часове по учебни предмети.

(3) Училищният учебен план се утвърждава по паралелки за всяка учебна година освен в случаите, предвидени в държавния образователен стандарт за учебния план.

(4) Училищният учебен план се приема от педагогическия съвет, съгласува се с Обществения съвет и се утвърждава със заповед на директора, като не може да се променя през учебната година.

Чл. 124. (1) Когато в един и същ клас са записани ученици с различна етническа принадлежност, не се допуска обособяването им в паралелки въз основа на етническата им принадлежност.

(2) Не се допуска обособяването в паралелки или групи на учениците със специални образователни потребности, които се обучават интегрирано по индивидуален учебен план.

 

 

Глава четвърта. Организация на дейностите в училищното образование

 

Раздел I  Учебно и неучебно време

 

 • Учебна година

Чл. 125. (1) Училищното образование се организира в учебни години, които включват учебно и неучебно време.

(2) Учебната година е с продължителност 12 месеца и започва на 15 септември. В случай че 15 септември е почивен ден, тя започва на първия следващ работен ден.

 • Учебно и неучебно време

Чл. 126. (1) Учебното време за всички форми на обучение с изключение на самостоятелната, се организира в учебни срокове, учебни седмици, учебни дни и учебни часове

Чл. 127. Учебното време за самостоятелната форма се организира от училището чрез изпити и от ученика или лицето, което се подготвя самостоятелно за тях.

Чл. 128. (1) Учебната година включва два учебни срока.

(2) Продължителността на първия учебен срок е 18 учебни седмици.

(3) Продължителността на втория срок се определя със заповедта на министъра на образованието и науката по чл. 104, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО).

Чл. 129. (1) Учебната седмица е с продължителност 5 учебни дни и съвпада с работната седмица.

(2) В случай на разместване на почивните дни през годината на основание чл. 154, ал. 2 от Кодекса на труда обявените почивни дни са неучебни за учениците, съответно обявените работни дни са учебни, освен когато учениците са във ваканция.

Чл. 130. (1) Учебният ден включва учебните часове и почивките между тях.

(2) Учебният ден за всички класове започва в 8,00 часа и завършва в 18.00 часа.

(3) Началото и краят на учебния ден за ОУ “Св. Кл. Охридски“ с. Кичево се определя със заповед на директора на училището преди началото на всяка учебна година.

Чл. 131.  Училището организира целодневна организация на учебния ден за всички ученици при която предметите от задължителната подготовка се провеждат до обяд, a следобед се провеждат часовете по  самоподготовка, организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси .

Чл. 132.  Продължителността на учебния час за всички видове подготовка е:

 1. тридесет и пет минути – в I и II клас;
 2. четиридесет минути – в ІІI- VII клас.

Чл. 133. (1) При непредвидени и извънредни обстоятелства продължителността на всеки учебен час може да бъде намалена до 20 минути от директора на училището със заповед.

 • (2) В случаите и по реда на ал. 1 директорът може да намалява и продължителността на самоподготовката, занимания по интереси и организиран отдих и физическа актвиност при целодневна организация на учебния ден.
 • (3) В случаите по ал. 1 и 2 директорът на училището уведомява началника на регионалното управление на образованието до края на учебния ден, за който се отнася намалението и създава организация за уведомяване на родителите на учениците.

Чл. 134. (1) След всеки учебен час се осигурява почивка на учениците.

(2) Почивките между учебните часове в училището се определят от директора и са с продължителност не по-малко от 10 и не повече от 30 минути.

(3) Почивките са както следва:

Между първи и втори час –  15 минути за I и II клас и 10 минути за ІІI- VII клас;

Между втори и трети час – 25 минути за I и II клас и 20 минути за ІІI – VII клас;

Между трети и четвърти час – 15 минути за I и II клас и 10 минути за ІІI- VII клас;

Между четвърти и пети час – 15 минути за I и II клас и 10 минути за ІІI- VII клас;

Между пети и шести час – 15 минути за I и II клас и 10 минути за ІІI- VII клас;

Между шести  и седми час – 15 минути за I и II клас и 10 минути за ІІI -VII клас;

Чл. 135. (1) Учебните часове от раздел А и Б от училищния учебен план се разпределят за всяка отделна паралелка за всеки учебен ден от учебната седмица в седмично разписание.

(2) Седмичното разписание се разработва в съответствие с изискванията на министъра на здравеопазването и се утвърждава със заповед от директора на училището не по-късно от 3 дни преди началото на всеки учебен срок.

(3) В седмичното разписание извън броя на задължителните учебни часове се включва и часа на класа.

(4) Учебният час за спортни дейности се включва в седмичните разписания извън броя на задължителните учебни часове съобразно организацията на учебния ден, паралелките или групите в училището.

Чл. 136. (1) За определен учебен ден директорът на училището може със заповед да определи различно от утвърденото седмичното разписание разпределение на учебните часове при:

 1. разместване на часове за определени дни по указания на министъра на образованието и науката и/или началника на регионалното управление на образованието (РУО) във връзка с провеждане на национални и регионални външни оценявания;
 2. разместване на часове във връзка с осигуряване на заместване на отсъстващи учители;
 3. необходимост от промяна в разписанието на часовете за деня с цел отбелязване на значими дати в училищния празничен календар или провеждане на спортни празници, уроци в библиотеката, музея, читалището.

(2) В заповедта по ал. 1 задължително се описват обстоятелствата, наложили определянето на различно от седмичното разписание разпределение на учебните часове в учебния ден.

Чл. 137. Неучебното време включва:

 • официалните празници по чл. 154, ал. 1 от Кодекса на труда;
 • ваканциите;
 • обявените за неучебни дни при условията и по реда на чл. 105, ал. 1, 3, 4 и 5 от ЗПУО.

Чл. 138. През учебната година учениците ползват есенна, коледна, междусрочна, пролетна и лятна ваканция.

Чл. 139. (1) По време на учебната година в зависимост от темите в учебното съдържание учениците могат организирано да посещават различни културни и научни институции, прояви и мероприятия в рамките на учебните часове, като редът и начинът за тяхното организиране се определят в правилника за дейността на училището.

(2) За провеждане на организираното посещение се изисква информирано съгласие на родителите/ настойниците на учениците.

(3) За провеждане на организирано посещение учителят, класният ръководител или друг педагогически специалист предварително планира брой часове в тематичния годишен план и ги разпределя в зависимост от съответния случай /празник или проява/ в годишното тематично разпределение по съответния учебен предмет или в разпределението за часа на класа.

(4) За организирането на посещенията педагогическите специалисти информират писмено   директорът на училището най-малко три дни преди реализирането им.

(5) За дейностите по ал. 1 директорът на училището информира началника на регионалното управление на образованието до един ден преди реализирането й.

 

Глава пета. Целодневна организация на учебния ден

 

 Чл. 140. (1) В училището се разработва годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден в съответствие със стратегията и спецификата.

(2) Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден се приема от педагогическия съвет и се утвърждава от директора на училището в срок до 15 септември.

Чл. 141. (1) При целодневната организация на учебния ден учебните часове от седмичното разписание се провеждат в самостоятелен блок до обяд.

(2) Дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси се провеждат  след обяд.

Чл. 142. (1) ОУ „Св.Кл.Охридски“ с.Кичево по желание на родителите и съобразно възможностите на училището организира целодневната организация в  групи по класове. както следва :

І клас + ІІІ клас – 1 група

ІІ клас + IV клас  – 1 група

V – VІI  клас – 1 група

(2) За включване в целодневната организация родителите подават заявление с необходимите документи в срок до 30  юни, като за учениците в I клас това се реализира при записване в училището.

(3) Ученици, включени в целодневна организация на учебния ден, които посещават извънучилищни форми на обучение, при доказана липса на други възможности, могат да бъдат освобождавани от часовете за организиран отдих и спорт или от часовете за дейности по интереси до 2 учебни часа на ден или 2 дни от седмицата. Родителят на ученика е задължен да подаде декларация за обстоятелствата до директора на училището в началото на учебната година.

 

Организиране и провеждане на учебния час за спортни дейности

 

Чл. 143. (1) Педагогическият съвет на всяко училище съобразно възможностите на училището избира за учебната година спортните дейности от определените по чл. 92, ал. 1 от ЗПУО.

(2) Учениците подават писмено заявление до директора на училището до 30 юни за избор на спортните дейности от определените по ал. 1.

(3) Въз основа на избраните спортни дейност учениците могат да се разпределят и в групи.

(4) Броят на групите по спортни дейности не може да бъде по-голям от броя на паралелките за съответния клас.

(5) Не се допуска промяна на броя на групите и на спортните дейности по време на учебната година.

(6) Организирането и провеждането на спортни дейности по ал. 1 се осъществява от педагогически специалисти в областта на физическото възпитание и спорта с професионална квалификация „учител“ или „треньор“ по даден вид спорт.

(7) При разпределението на учебните часове по спортни дейности за съответната учебна година директорът определя със заповед учител и/или треньор, времето и мястото за провеждането им по паралелки или групи.

(8) Учебният час за организиране и провеждане на спортни дейности не може да се провежда в събота или неделя освен в случаите, в които тези дни са обявени за учебни дни.

Чл. 144.   (1) Учениците, за които е противопоказно участието в часовете по спортни дейности и/или в часовете по физическо възпитание и спорт, имат право да бъдат освободени от тях. Видът на заболяването и заключението за освобождаване се удостоверява с медицинска експертиза за временна неработоспособност, експертиза за вид и степен на увреждане или експертиза за трайно намалената работоспособност.

(2) Когато срокът на освобождаването  е за по-малко от 1 месец, в срок до 5 учебни дни от настъпване на събитието,ученикът представя на медицинското лице в училище съответния документ за освобождаване. На базата на представените документи се изготвя списък с освободените ученици, посочвайки трите им имена, класа и срока за освобождаване, съгласува се  с директора, един екземпляр от същия се закачва в Учителската стая за сведение на класните ръководители, а вторият екземпляр се предоставя на учителите по физическо възпитание и спорт.

(3) Когато срокът е за повече от 1 месец:

 

 • ученикът подава заявление до директора заедно с необходимите медицински документи в срок до 30 септември или до 10 дни след настъпване на събитието, налагащо освобождаването;
 • класният ръководител разглежда документите за установяване на тяхната достоверност на и изготвя  изготви доклад за Педагогическия съвет;
 • след решение на ПС директорът издава заповед за освобождаване, в която се вписват основанието, срокът, както и това дали присъствието на ученика е задължително за съответния час;
 • заповедта се връчва срещу подпис на класния ръководител и учителя по физическо възпитание и спорт.

(4) В заповедта по ал. 3 се посочва какво ще правят учениците във времето, определено за тези часове.

(5) Директорът уведомява родителите на учениците писмено за обстоятелствата по ал. 4.

(6) Когато не са спазени сроковете и процедурата за освобождаване от часове, отсъствията на ученик се считат за направени по неуважителни причини до момента на подаване на документите.

(7) Когато ученикът не присъства в часа или не изпълнява дейността по ал. 4, в дневника се регистрира отсъствие.

 

Глава шеста. Форми на обучение

 

Раздел I Общи положения

 

Чл. 145. (1) Училищното обучение в ОУ “Св.Кл.Охридски“ с. Кичево се осъществява в:

 1. дневна (присъствена), която се провежда съгласно установения учебен план;
 2. индивидуална;
 3. 3. самостоятелна (неприсъствена), в която учениците се подготвят само самостоятелно, съгласно училищния учебен план. Организацията на обучението в нея се определя с Правилника за дейността на училището.
 4. Комбинирана форма.

(2) Условията и редът за организиране и провеждане на осъществяваните в училище форми на обучение се определят в правилника за дейността на училището и се публикуват и на интернет страница на училището.

(3) Формите на обучение, които се организират в училище се приемат от педагогическия съвет на училището.

Чл. 146. (1) Формата на обучение се избира от ученика при условията на чл. 12, ал. 2 на ЗПУО.

(2) Формата на обучение се препоръчва от екипа за подкрепа за личностно развитие за:

 1. ученик, ненавършил 16 години, чиято възраст надхвърля с повече от три години възрастта за съответния клас;
 2. лице, навършило 16 години, което постъпва за първи път в училище;
 3. лице, прекъснало обучението си за повече от три последователни учебни години;
 4. лице, което не може успешно да завърши един и същ клас повече от три учебни години;
 5. ученик, който променя формата на обучение в случаите по чл. 112, ал. 5 от ЗПУО;
 6. ученик със специални образователни потребности.

(3) За записване или промяна на формата на обучение за конкретна учебна година ученикът при условията на чл. 12, ал. 2 на ЗПУО подава заявление до директора на училището.

Чл. 147. (1) Ученици, които се обучават в дневна форма на обучение, могат да променят формата на обучението си преди началото на учебната година.

(2) Промяната на формата на обучение се разрешава от началника на регионалното управление на образованието по подадено заявление от родителя/настойника или по искане на директора на училището за случаите, уредени в нормативен акт.

 

Раздел II. Организация на формите на обучение

 

Чл. 148. (1) Дневната форма на обучение се организира за паралелки или групи в учебни часове през учебния ден и включва обучението на учениците по учебни предмети или модули.

(2) В дневната форма на обучение се включват и дейностите по целодневна организация на учебния ден, спортните дейности и часа на класа.

Чл. 149. (1) Самостоятелната форма включва самостоятелна подготовка и изпити за определяне на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план.

(2) Учениците, които се обучават в самостоятелна форма по желание на родителите и не постигат необходимите компетентности в съответния клас, продължават обучението си в друга форма на обучение, препоръчана от екипа за подкрепа за личностно развитие.

(3) При самостоятелна форма на обучение се прилага училищният учебен план за дневна форма

Чл. 150. Ученик, който е започнал обучението си в дневна форма на обучение и премине в самостоятелна форма, продължава обучението си по учебния план, по който е започнал.

Чл. 151. Обучението по всички учебни предмети в самостоятелната форма на обучение завършва с полагане на изпит пред комисия, определена със заповед на директора на училището. Учениците в самостоятелна форма се явяват на изпити на една редовна и две поправителни сесии, определени със заповед на директора.

Чл. 152. Учениците могат да преминат в следващия клас само ако успешно са положили всички изпити за предходния клас през съответната учебна година. По изключение, когато здравословни/или други причини налагат явяване на ученика извън определените сесии, той подава мотивирано искане до директора на училището. Със заповед на директора се определят дати за явяване на изпита.

Чл. 153.  Редовните изпитни сесии за учениците в задължителна училищна възраст, записани в самостоятелна форма на обучение  по желание на ученика или родителя, по реда на чл. 12, ал. 2 ЗПУО, се организират в края на всеки учебен срок – през месец януари и през месец май.

Чл. 154. (1) Ученици, които следва да се обучават в самостоятелна форма на обучение подават писмено заявление до директора на училището, съгл. чл. 31, ал. 4 от НАРЕДБА № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование в срок до 15 септември, което трябва да се регистрира в дневника за входяща кореспонденция.

(2) Заявлението за записване в самостоятелна форма на обучение по чл. 31, ал. 4 от НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, може да се подаде и до 20 учебни дни преди изпитна сесия, определена в правилника за дейността на училището.

(3) Ученици, които в рамките на определените сесии през учебната година, не са се явили на нито един изпит и не са подали заявление да продължат обучението си през следващата учебна година, се считат за отпаднали и се заличават от електронния регистър на училището. За да бъдат включени в обучението те трябва да подат отново заявление. Заявлението се подава до 15 септември на новата учебна година.

(4) Ако ученик преминава от дневна в самостоятелна форма на обучение поради наложено наказание по чл. 199, ал. 1, т. 5 от ЗПУО и редовната / януарска/ сесия е минала, директорът със заповед определя друга редовна сесия.

(5) ЗАЯВЛЕНИЕ за допускане до изпити за определяне на годишна оценка, се подава до директора на училището не по-късно от 10 /десет/ работни дни преди всяка изпитна сесия.

(6) Изпитите се провеждат по учебните предмети по график, утвърден със заповед на директора на училището.

(7) Проверката и оценката на знанията и уменията на учениците се осъществява от изпитни комисии, които се състоят от двама учители, назначени със заповед на директора на училището.

(8) Учениците, които се обучават в СФО могат да полагат изпити по отделен предмет или по всички предмети, включени в съответната изпитна сесия и определени от тях в молбата за явяване на изпит.

Чл. 155. (1) Индивидуалната форма на обучение включва индивидуални учебни часове и текущо оценяване или изпити за определяне на срочна и годишна оценка, определени съответно от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците или Наредба № 3 от 15.04.2003 г. за системата за оценяване.

(2) Индивидуалната форма на обучение се организира за:

 1. ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, които не могат да се обучават в дневна форма за повече от 30 последователни учебни дни;
 2. за даровити ученици, както и за ученици, които по семейни причини желаят да завършат в други срокове обучението си за един или повече класове.

(3) В случаите по ал. 2, т. 1 училището организира индивидуалното обучение в домашни или болнични условия въз основа на медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, като осигурява учебни часове съгласно Наредбата за приобщаващо образование.

(4) Когато индивидуалното обучение на ученика се организира в болнични условия извън населеното място, в което е училището му, учебните часове се организират от училище, определено от началника на съответното регионално управление по образованието, на чиято територия се намира лечебното заведение за болнична помощ.

(5) Знанията и уменията на учениците по ал. 2, т. 1 се оценяват чрез текущо оценяване, а на учениците по ал. 2, т. 2 – чрез изпити за определяне на срочна и/или годишна оценка.

(6) Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите се определят със заповед на директора на училището.

 

Глава седма. Оценяване на резултатите от обучението

 

Раздел I. Оценяване на резултатите на учениците

 

Чл. 156. (1) Оценяването е системен процес на установяване и измерване на постигнатите резултати от обучението и на нивото на подготвеност на учениците за бъдещата им реализация. Показател за степента на постигане на тези резултати е оценката.

(2) Основните цели на оценяването са:

 1. диагностика на индивидуалните постижения и на напредъка на ученика и определяне на потребностите му от учене и на областите, в които има нужда от подкрепа;
 2. мониторинг на образователния процес за прилагане на политики и мерки, насочени към подобряване качеството на образование.

(3) Оценяване се извършва:

 1. в процеса на обучение;
 2. в края на клас или на етап от степен на образование.

Чл. 157. (1) Установяването на постигнатите резултати и поставянето на оценка е индивидуално за всеки оценяван.

(2) Обект на оценяване са компетентностите на учениците, придобити в резултат на обучението.

(3) Оценяващият предварително запознава оценяваните със съдържанието, формата и конкретните правила, по които ще бъдат оценявани.

(4) В зависимост от целите на конкретното оценяване се определя подходът за тълкуване на резултатите, както следва:

 1. Нормативен – сравняване на индивидуалните постижения на всеки ученик с постиженията на останалите ученици;
 2. Критериален – измерване на степента на постигане на очакваните резултати,
 3. Смесен, като комбинация от т. 1 и т. 2.

Чл. 158. (1) Оценяването се извършва чрез текущи изпитвания.

(2) Текущите изпитвания се осъществяват в процеса на обучение, като част от тях са въз основа на проекти. Те са инструмент за обратна връзка и за мотивация за учене. В резултат на текущите изпитвания се поставят текущи оценки и брой точки, въз основа на които се формират годишни оценки.

(3) Оценката е показател за степента, в която компетентностите, постигнати от учениците в резултат на обучението, съответстват на определените с държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка или с учебната програма по съответния учебен предмет или модул за съответния клас.

(4) За учениците със специални образователни потребности, които се обучават по индивидуална учебна програма, оценката е показател за степента, в която са постигнати компетентностите, заложени в нея.

Чл. 159. (1) В зависимост от оценяващия оценяването може да е:

 1. вътрешно – когато оценката се поставя от обучаващия учител;
 2. външно – когато оценката се поставя от комисия или от лице, различно от обучаващия учител.

(2) В зависимост от организацията и обхвата си оценяването в процеса на училищното обучение може да е:

 1. национално – обхваща ученици от един клас в цялата страна;
 2. регионално – обхваща ученици от един клас в рамките на една или няколко области;
 3. училищно – обхваща ученици от един клас в рамките на отделно училище;
 4. групово – обхваща част или всички ученици от една или повече паралелки;
 5. индивидуално – за отделен ученик.

(3) В края на ІV и VII клас се провежда национално външно оценяване за установяване степента на постигане на компетентностите за съответния етап, определени с държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка.

(4) Министерството на образованието и науката въвежда механизъм за публичност, прозрачност и ежегоден анализ на резултатите от националните външни оценявания, който се използва за разработване на политики и мерки за гарантиране на устойчиво повишаване на качеството на образованието.

(5) Форматът на националното външно оценяване по ал. 3, учебните предмети, по които то се извършва, както и условията и редът за организацията и провеждането му се определят с държавния образователен стандарт за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

Чл. 160. (1) Оценката съдържа качествен и количествен показател.

(2) Оценките, които може да се поставят, са „отличен (6)“, „много добър (5)“, „добър (4)“, „среден (3)“, „слаб (2)“.

(3) В случаите когато количественият показател не се определя като цяло число, качественият показател се определя при условията на държавния образователен стандарт за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

(4) Когато се използват други количествени показатели, те се приравняват към оценките по ал. 2.

(5) Точките от националното външно оценяване в края на ІV и VII клас се приравняват на оценки.

(6) На учениците от I до III клас включително не се поставят количествени оценки.

(7) На учениците със специални образователни потребности, които се обучават по индивидуална учебна програма, се поставят оценки само с качествен показател, които може да са: „постига изискванията“, „справя се“ и „среща затруднения“.

(8) Когато се установи, че учениците по ал. 7 са постигнали изискванията на учебната програма по учебен предмет от училищния учебен план, се поставя оценка с количествен показател и по този учебен предмет и обучението по индивидуална учебна програма се преустановява.

Чл. 161. Основните компоненти на оценяването, видовете и формите на оценяване, както и организацията, условията и редът за извършването му се определят с държавния образователен стандарт за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

 

Раздел II Текущи изпитвания

 

Чл. 162. (1) Текущите изпитвания се осъществяват ритмично и системно през първия и през втория учебен срок.

(2) В триседмичен срок от началото на учебната година чрез текущо изпитване се установява входното равнище на учениците по учебните предмети или модули, които са изучавали през предходната година в задължителните учебни часове.

(3) Текущото изпитване по ал. 2 има диагностична функция с цел установяване на дефицитите и предприемане на мерки за преодоляването им.

(4) Две седмици преди оформянето на годишната оценка по учебните предмети, по които не се провежда външно оценяване, се провежда годишен тест за установяване на постигнатите през учебната година резултати на учениците.

Чл. 163. (1) Освен ако в съответната учебна програма не е определено друго, минималният задължителен брой текущи изпитвания по учебен предмет или модули за всеки учебен срок е:

 1. две текущи изпитвания по учебни предмети или модули, изучавани по училищен учебен план с до два учебни часа седмично;
 2. три текущи изпитвания по учебни предмети или модули, изучавани по училищен учебен план с 2,5 – 3,5 учебни часа седмично;
 3. четири текущи изпитвания по учебни предмети или модули, изучавани по училищен учебен план с 4 и повече учебни часа седмично.

(2) В минималния задължителен брой текущи изпитвания по ал. 1 не се включва текущото изпитване по чл. 11, ал. 3 от Наредбата за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

Чл. 164. (1) Според формата текущите изпитвания са устни, писмени и практически, а според обхвата – индивидуални и групови.

(2) След установяване на постигнатите резултати при текущите изпитвания на учениците се поставят текущи оценки.

(3) При текущите устни изпитвания оценяващият е длъжен да аргументира устно оценката си пред ученика, а при текущите писмени изпитвания – писмено.

Чл. 165. (1) При индивидуалните устни изпитвания ученикът дава устни решения и отговори на индивидуално поставени задачи или въпроси.

(2) При индивидуалните писмени изпитвания ученикът дава писмени решения и отговори на индивидуално поставени задачи или въпроси. Индивидуалните писмени изпитвания се извършват за не повече от един учебен час.

(3) При индивидуалните практически изпитвания ученикът изпълнява практически дейности, определени в индивидуално поставено практическо задание.

Чл. 166. (1) При груповите устни изпитвания всеки ученик дава устни решения и отговори на групово поставени задачи или въпроси.

(2) При груповите писмени изпитвания всеки ученик дава писмени решения и отговори на групово поставени задачи или въпроси.

(3) При груповите практически изпитвания всеки ученик изпълнява индивидуално или в екип практически дейности, определени в групово поставено практическо задание.

(4) При груповите изпитвания се поставя текуща оценка индивидуално за всеки ученик.

Чл. 167. (1) Контролната работа е групово писмено изпитване, при което се оценяват постигнатите резултати от учениците след приключване на обучението по определена част (раздел) от учебното съдържание по учебния предмет.

(2) Контролната работа се провежда за не повече от един учебен час.

(3) Времето за провеждане на контролната работа на ученици с нарушено зрение, с увреден слух, с умствена изостаналост, с множество увреждания, с детска церебрална парализа, с физически увреждания и/или малформации, на които не е засегната моториката на горните крайници, може да бъде удължено по преценка на оценяващия учител.

Чл. 168. (1) Контролните работи се провеждат по график при спазване на следните изисквания:

 1. за една и съща паралелка може да се провежда не повече от една контролна работа в един учебен ден;
 2. за една и съща паралелка в една учебна седмица не могат да се провеждат повече от две контролни работи;
 3. не се провеждат контролни работи в последната седмица от учебния срок.

(2) Графикът по предходната алинея се изготвя по предложение на учителите по съответния учебен предмет, утвърждава се от директора на училището до две седмици след началото на всеки учебен срок и се поставя на общодостъпно място в училището.

(3) За графика по ал. 1 учителите по съответния учебен предмет информират учениците, а класните ръководители – родителите.

 

Раздел III. Срочни, годишни и окончателни оценки

 

Чл. 169. (1) По учебните предмети, изучавани в I – III клас не се формира срочна оценка.

(2) Не се формира срочна оценка и при обучение по индивидуални учебни програми на ученици със специални образователни потребности по учебните предмети, по които оценяването е с качествените оценки по чл. 9, ал. 8. от Наредбата за оценяване.

(3) За учениците в начален етап, получили качествена оценка, която показва сериозни пропуски и необходимост от подкрепа, или срочна оценка слаб (2) по определен учебен предмет се организира допълнително обучение по чл. 178, ал. 1, т. 2 от ЗПУО по график, утвърден от директора на училището.

(4) Срочна оценка не се поставя без наличието на минималния брой текущи изпитвания по чл. 12, ал. 1. В този случай ученикът полага изпит за определяне на срочна оценка по чл. 7, ал.3, т. 2

(5) Не се оформя срочна оценка по учебния предмет физическо възпитание и спорт за ученици, освободени по здравословни причини от изучаването му, ако продължителността на освобождаването не позволява осъществяването на минималния задължителен брой текущи изпитвания по чл. 12, ал. 1. В този случай срещу учебния предмет в училищната документация се записва „освободен“.

(6) Срочната оценка се оформя не по-рано от една учебна седмица и не по-късно от два учебни дни преди приключване на съответния учебен срок.

Чл. 170. (1) Годишната оценка се оформя от учителя по съответния учебен предмет или модул, като се отчитат постигнатите компетентности на ученика върху учебното съдържание, изучавано през учебната година за придобиване на общообразователната, разширената подготовка и при вземане предвид на срочните оценки.

(2) За учебен предмет, който по училищен учебен план се изучава само през един от сроковете, се формира годишна оценка въз основа на съответната срочна оценка.

(3) Само годишна оценка се формира и при обучение по индивидуални учебни програми на ученици със специални образователни потребности по учебните предмети, по които оценяването е с качествените оценки по чл. 9, ал. 8.

(4) За резултатите от обучението:

 1. в I клас по всички учебни предмети се формира обща годишна оценка с качествен показател;
 2. във II и в III клас по всеки учебен предмет се формира годишна оценка с качествен показател;
 3. в IV клас по всеки учебен предмет или модул се формира годишна оценка с качествен и количествен показател.

(5) Годишна оценка не се поставя без наличието на минималния брой текущи изпитвания по чл. 12, ал. 1 за втория учебен срок. В този случай ученикът полага изпит за определяне на срочна оценка по чл. 7, ал. 3, т. 2

Чл. 171. (1) Учителят лично вписва поставените от него оценки в съответната задължителна училищна документация.

(2) Сроковете за вписване на оценките в документацията по ал. 1 са:

 1. в деня на изпитването – за текущите оценки от устните и от практическите изпитвания;
 2. до една седмица след провеждане на изпитването – за текущите оценки от писмените изпитвания;
 3. в деня на оформянето им – за срочните и за годишните оценки.

Чл. 172. (1) Окончателна оценка в училището се поставя при:

 1. завършване на начален етап на основно образование;
 2. завършване на прогимназиален етап на основно образование;
 3. Окончателни са и оценките, получени при изпитите по чл. 7, ал. 4 от Наредбата за оценяване на резултатите от обучението.

(2) Окончателните оценки по ал. 1, т. 4 може да се променят само по реда на изпитите за промяна на окончателната оценка, а окончателните оценки по ал. 2 не може да се променят.

(3) Окончателните оценки се записват в съответните документи за завършен етап, за придобита степен на образование .

Чл. 173. Окончателните оценките по всеки учебен предмет при завършване на етап и степен на образование са определени от чл. 26 до чл. 32 в Наредбата за оценяване на резултатите от обучението.

 

Глава осма. Изпити в процеса на училищното обучение

 

Чл. 174.   Приравнителните изпити се провеждат:

 1. За лице, прекъснало обучението си, което желае да го продължи и да възстанови статута си на ученик, ако действащият рамков учебен план, въз основа на който е разработен съответният училищен учебен план, е различен от рамковия или типовия учебен план, въз основа на който е разработен училищният учебен план, по който лицето е започнало обучението си в съответната степен;
 2. За ученик, завършил определен период или клас от училищно обучение, етап от степен на образование или придобил основно образование или професионална квалификация в училище на чужда държава, в процеса на признаването на което при съпоставка с действащия към момента рамков учебен план, въз основа на който е разработен училищният учебен план, е констатирано различие в изучаваните от ученика учебни предмети/модули; разпоредбата се прилага и при завършен период, клас или етап на образование в системата на Европейските училища.
 3. Приравнителни изпити, в резултат на които се поставя годишна оценка, се провеждат в съответствие с учебната програма по определен учебен предмет за съответния клас.
 4. В случаите, когато учениците се преместват или включват в училищното обучение преди приключване на учебния процес за съответната година, се провеждат изпити по реда на приравнителните изпити по ал. 1 и 2, в резултат на които се формира срочна оценка, като те се провеждат в съответствие с частта от учебната програма за съответния срок.

Чл. 175. Изпитите за промяна на оценка по учебен предмет или модул са:

 1. поправителни изпити;
 2. изпити за промяна на годишна оценка – за VII клас;

Чл. 176.  1. Поправителни изпити се полагат от ученици, когато годишната им оценка е слаб (2) по някой от учебните предмети, изучавани в задължителните или избираемите учебни часове.

 1. Поправителни изпити не се полагат от учениците, които се обучават в класовете от I до IV клас в дневна, индивидуална, самостоятелна, дистанционна или комбинирана форма на обучение и възрастта им е съответна за този клас или я надхвърля, но не с повече от три години.
 2. Учениците по ал. 2, чиято възраст надхвърля с повече от три години съответната за този клас възраст полагат поправителни изпити.
 3. За учениците по ал. 2, които се обучават в дневна, индивидуална, или комбинирана форма и не са усвоили компетентностите, заложени в учебната програма за I, за II или за III клас, или имат годишна оценка слаб (2) по някой от учебните предмети, изучавани в задължителните или в избираемите учебни часове от училищния учебен план в IV клас, се организира допълнително обучение по време на лятната ваканция след съответния клас при условия и по ред, определени в държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.
 4. Поправителните изпити се полагат върху учебното съдържание, включено в учебната програма по съответния учебен предмет или модул за съответния клас и за съответния вид подготовка.
 5. Поправителните изпити се организират в редовни и в допълнителни сесии.
 6. Редовните поправителни сесии са две и се провеждат до две седмици след приключване на учебните занятия и до две седмици преди началото на учебната година по ред, определен със заповед на директора на училището
 7. Учениците, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, не са се явили на поправителни изпити на редовните сесии, могат да се явят на допълнителна поправителна сесия по ред, определен със заповед на директора на училището, но не по-късно от 10 октомври.

Чл. 177.  1. Изпитите за промяна на годишна оценка се провеждат след приключване на учебните занятия съответно за VII клас.

 1. Изпитът за промяна на годишната оценка по учебен предмет или модул

се полага върху учебното съдържание, включено в учебната програма по

съответния учебен предмет или модул за съответния клас.

 1. За полагането на изпит за промяна на годишната оценка ученикът подава заявление до директора на училището, с което се отказва от годишната си оценка, формирана по реда на чл. 23 от НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.
 2. Учениците имат право еднократно да се явят на изпит за промяна на годишна оценка по ал. 1.
 3. Всеки ученик има право да положи изпит за промяна на годишна оценка по не повече от три учебни предмета общо, изучавани в задължителните и/или в избираемите учебни часове.

Чл. 178.  1. Изпити за определяне на срочна оценка по учебен предмет или модул се полагат от:

– учениците, обучавани в дневна, комбинирана форма при обучението при условията и по реда на дневна форма, чиито отсъствия надхвърлят 25 % от учебните часове по отделен предмет или модул, предвидени по училищния учебен план за съответната паралелка през учебния срок, което не позволява да бъде формирана срочна оценка поради невъзможност да бъде осъществен минималният брой текущи изпитвания по чл. 12, ал. 1 при спазване на принципа за ритмичност по чл. 11, ал. 1 от Наредбата;

– учениците, обучавани в индивидуална форма, които до началото на втория учебен срок се преместват от форма на обучение, при която не се прилага текущо оценяване, или започват обучението си в системата на предучилищното и училищното образование;

– учениците, обучавани в комбинирана форма в случаите по чл. 114, ал. 3, т. 3 и 4 ЗПУО при условията на индивидуално обучение по реда на дистанционната форма, които до началото на втория учебен срок се преместват от форма на обучение, при която не се прилага текущо оценяване, или започват обучението си в системата на предучилищното и училищното образование.

 1. Изпитът за определяне на срочна оценка се полага върху учебното съдържание, включено в учебната програма по съответния учебен предмет или модул, изучавано през съответния учебен срок и за съответния вид подготовка.

Чл. 179.  1. Изпити за определяне на годишна оценка по учебен предмет или модул се полагат от:

 1. 1. – учениците, обучавани в самостоятелна форма на обучение;
 2. 2. – учениците, обучавани в индивидуална форма на обучение, които след началото на втория учебен срок се преместват от форма на обучение, при която не се прилага текущо оценяване, или започват обучението си в системата на предучилищното и училищното образование;
 3. 3. – учениците, обучавани в комбинирана форма в случаите по чл. 114, ал. 3, т. 3 и 4 ЗПУО при условията на индивидуално обучение по реда на дистанционната или на самостоятелната форма, които след началото на втория учебен срок се преместват от форма на обучение, при която не се прилага текущо оценяване, или започват обучението си в системата на предучилищното и училищното образование;
 4. 4. – в случаите по чл. 23, ал. 6 от Наредбата /нямат минимални присъствия/, когато учениците нямат годишна оценка по учебен предмет.
 5. Изпитът за определяне на годишна оценка се полага върху учебното съдържание, включено в учебната програма по съответния учебен предмет или модул за съответния клас и за съответния вид подготовка.

Чл. 180.  1. Получената оценка на изпит не може да се променя.

 1. Когато получената оценка на изпит е слаб (2), ученикът се явява на поправителен изпит.

Чл. 181.  1. Изпитите в процеса на обучение се провеждат от:

–  училищна комисия по организирането на изпита;

– училищна комисия по оценяването.

 1. В състава на комисията по ал. 1, т. 1 не може да се определят лица, които заемат учителска длъжност по учебния предмет, по който се провежда изпитът.
 2. В състава на комисията по ал. 1, т. 2 се определят лица, които заемат учителска длъжност по учебния предмет, по който се провежда изпитът, в същото или в друго училище. В случай че училището не може да осигури такива лица, в състава на комисията може да се определят преподаватели от висши училища, които имат завършено висше образование по специалност от професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, приет с Постановление № 125 на Министерския съвет от 2002 г. (ДВ, бр. 64 от 2002 г.), съответстващо на учебния предмет, по който се провежда изпитът.
 3. Комисиите по ал. 2, т. 2 се състоят най-малко от двама членове, единият от които е председател.
 4. За провеждане на изпитите за промяна на оценката директорът на училището издава заповед за определяне на комисиите по ал. 2.
 5. В заповедта по ал. 6 за всеки изпит се определят датата на провеждане, началният час, съставът на всяка комисия, срокът за изготвяне на изпитните материали, времето и мястото за проверка на изпитните работи, срокът и мястото за оповестяване на резултатите от изпита.
 6. Съобщение за датата, мястото и началния час на изпита, както и за срока и мястото за оповестяване на резултатите, се публикува на интернет страницата на училището и се поставя на общодостъпно място в училището най-късно три дни преди датата за провеждане на изпита.

Чл. 182. 1. Според формата си изпитите в процеса на училищното обучение са:

– писмени;

–  практически;

–  комбинация от писмена и устна част;

– комбинация от писмена и практическа част.

 1. Изпитите в процеса на училищното обучение са практически по учебните предмети:

–  физическо възпитание и спорт;

– музика – за II – IV клас;

– изобразително изкуство – за II – IV клас;

–  технологии и предприемачество – II – IV клас;

 1. Изпитите в процеса на училищното обучение са комбинация от писмена и устна част по учебните предмети:

– български език и литература – за II – IV клас;

– чужди езици.

 1. Изпитите в процеса на обучение са комбинация от писмена и практическа част по учебните предмети музика, изобразително изкуство и технологии и предприемачество, информатика и информационни технологии.
 2. Продължителността на изпитите в процеса на училищното обучение е:

а) за класовете от началния етап на основната степен:

– един астрономически час – в случаите, когато изпитът е писмен или практически;

– до 20 минути – за устната част в случаите, когато изпитът е комбинация от писмена и устна част;

–  до 40 минути – за писмената или за практическата част в случаите, когато изпитът включва писмена или практическа част;

б) за класовете от прогимназиалния етап на основната степен:

– два астрономически часа – в случаите, когато изпитът е писмен;

– до 30 минути – за устната част в случаите, когато изпитът е комбинация от писмена и устна част;

– три астрономически часа – в случаите, когато изпитът е практически;

– до 90 минути – за писмената или за практическата част в случаите, когато изпитът включва писмена или практическа част;

 1. Учениците със СОП, които не могат да полагат писмени и/или практически изпити, в процеса на обучение полагат само устни изпити.

Чл. 183.  Оценката от изпитите в процеса на училищното обучение се формира като средноаритметична от оценките на членовете на училищната комисия по оценяването с точност до:

 1. единица – за приравнителните изпити, в резултат на които се поставя годишна оценка, за изпитите за промяна на годишната оценка, за изпитите за определяне на срочна или на годишна оценка;
 2. 0,01 – за приравнителните изпити, в резултат на които се поставя оценка за етап от степента на образование.
 3. Оценката от изпитите в процеса на училищното обучение, които се провеждат като комбинация от писмена и устна част или от писмена и практическа част, е средноаритметична от оценките, поставени за всяка част, с точност, която се определя по реда на ал. 1.
 4. Оценката от изпитите в процеса на обучение, които се провеждат като комбинация от писмена и устна част или от писмена и практическа част, е слаб, когато някоя от оценките по отделните части е слаб (2). В тези случаи поправителният изпит се полага и в двете части.

Чл. 184.  Отстранява се от съответния изпит в процеса на училищното обучение и напуска залата ученик, който:

 1. преписва от хартиен носител;
 2. преписва от данни, съдържащи се в технически устройства (мобилни телефони, калкулатори, таблети и др.);
 3. преписва от работата на друг ученик;
 4. използва мобилен телефон или друго техническо средство за комуникация;
 5. изнася извън залата изпитни материали или информация за съдържанието им.

За отстраняването на ученика се съставя протокол, подписан от членовете на комисията по чл. 40, ал. 1, т. 2 от Наредбата, като в протокола задължително се посочват нарушителят, нарушението и кога е извършено.

 1. Изпитната работа на ученик, отстранен от изпит в процеса на училищното обучение при условията и по реда на ал. 1, не се оценява.
 2. В случаите по ал. 1 ученикът може да се яви отново на съответния изпит на следващата изпитна сесия

Чл. 185. Наредба № 3 от 2003 г. за системата за оценяване (ДВ, бр. 37 от 2003 г.).; Наредба № 3 от 2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити (ДВ, бр. 46 от 2004 г.); продължават да се прилагат през учебната 2016 – 2017 г., учебната 2017 – 2018 г., учебната 2018 – 2019 г., учебната 2019 – 2020 г. и през учебната 2020 – 2021 г. за учениците по § 24, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на ЗПУО.

 

Глава девета. Прием в училището

Раздел I. Планиране и осъществяване на училищния прием

 

Чл. 186. (1) Училищният план-прием определя за училището за всяка предстояща учебна година:

 1. броя на паралелките в I и V клас;
 2. броя на местата, в паралелките в I и V клас съобразно стандарта за физическа среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие и стандарта за финансирането на институциите.
 3. промяна броя на паралелките в останалите класове и свободните места в тях;
 • Училищният план-прием не включва прием, който се извършва по реда на чл. 142, ал. 3 и 4 от ЗПУО.

Чл. 187. Училищният план-прием се определя от директора въз основа на анализ на броя на учениците в населеното място, училищната мрежа, държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечно осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие и съобразно информационната система и стратегията на общината.

Чл. 188. (1) Училищният план-прием за предстоящата учебна година се утвърждава със заповед на директора в срок до 30 март след становище на обществения съвет и се публикува на интернет страницата на училището.

(2) Директорът информира началника на регионалното управление на образование за утвърдения училищен план-прием за предстоящата учебна година.

Чл. 189. (1) За изпълнение на училищния план-прием директорът със заповед определя училищна комисия, която приема заявления за прием в I клас и извършва всички дейности по приема на учениците.

(2) Комисията по ал. 1 съобразно спецификите на обучението разработва критерии за прием в I клас, в случай че постъпилите заявления са повече от свободните места. Времето на подаване на заявлението не е критерий.

(3) Директорът утвърждава списъците на приетите ученици по паралелки в срок до началото на учебната година.

Чл. 190. Приемане на ученици в I клас над максимално определения в училищния план-прием брой места в паралелка се извършва с разрешение на началника на регионалното управление на образование по мотивирано предложение на директора на училището в срок до началото на учебната година при спазване на разпоредбите на държавния образователен стандарт за финансиране на институциите и държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечно осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.

 

Глава десета. Пропускателен режим

 

Чл. 191. Учениците се пропускат в сградата на училището. Дежурният учител, дежурният чистач са на входа.

Чл. 192. Гражданите, посещаващи директора и/или останалите длъжностни лица по различни поводи, се пропускат след разрешение от лицето, което ще бъде посетено и след представяне на документ за самоличност – лична карта, паспорт или шофьорска книжка. В специален дневник, съхраняващ се до приключването му при домакина в стаята на помощния персонал, а след това в архива на училището в определените от закона срокове, и след проверка на документите за самоличност се вписват без съкращения и лично от посетителя:

 1. Трите имена на лицето и датата на раждане по документ за самоличност със снимка на лицето;
 2. Чужди граждани не се допускат, ако не са с придружител български гражданин.
 3. Лицето, което ще бъде посетено;
 4. Час на влизане;
 5. Подпис на лицето;
 6. Час на излизане;
 7. Подпис на портиера/охранителя.
 8. Лицето, което търси съответния посетител е длъжно да идва до входа, за да го посрещне и съответно изпрати, с цел да не се допусне отклонение от предназначение на посещението.
 9. Лица, посещаващи директора се придружават от хигиениста/домакина, който е на смяна. Същият изчаква да приключи срещата на подходящо място и изпраща до входа на училището съответния посетител.

Чл. 193. На лицата, посещаващи училището, се забранява отклоняване и посещаване на други служебни лица, кабинети и помещения, извън заявените предварително. След посещението, лицата следва незабавно да напуснат училището, като уведомят за това хигиениста/домакина, като това се отбелязва в дневника.

Чл. 194. При проникване (влизане) в сградата на училището на неидентифицирано лице (което не е записано в дневника) домакинът е длъжен незабавно да сигнализира на Спешен номер 112 с пълно описание, след което уведомява директорът, или учител, които да предприемат действия по издирване на нарушителя.

Чл. 195. Не се разрешава влизането в района и сградата на училището на лица, които:

 1. са въоръжени;
 2. са в неадекватно поведение – пияни, дрогирани, агресивни или с явни психически отклонения;
 3. внасят оръжие и взривни вещества;
 4. внасят упойващи, спиртни напитки и други, които при употреба биха застрашили живота и здравето на околните;
 5. разпространяват и рекламират литература и/или артикули с религиозно и/или порнографско съдържание;
 6. проявяват педофилски или/и вандалски характер;
 7. водят или разхождат кучета и/или други животни;
 8. носят със себе си обемисти предмети.

Чл. 196. За ремонтни дейности се пропускат лица по списък, одобрен от директора на училището;

Чл. 197. Не се разрешава оставянето на багаж от външни лица, училищен персонал и ученици във фаойето.

Чл. 198. Влизането в района на училището на МПС става по изключение само след писмено разрешение от директора на училището, при засилени мерки за безопасност на учениците, персонала и гражданите, пребиваващи в училището;

Чл. 199. МПС със специален режим (линейки, пожарни коли и др.) се допускат в сградата на училището без предварително писмено съгласие на директора на училището от портиера/охранителя, подпомаган от домакина на училището или хигиенист, при засилени мерки за безопасност на ученици, персонал и граждани.

Чл. 200.  При влизане и излизане в/от района на училището чистач/домакин/работник поддръжка задължително проверява документите на водачите на МПС и съответствието на превозваните товари с данните за тях в съпроводителните документи.

Чл. 201. Всеки работник /служител има право на свободен достъп до своето работно място в рамките на установеното работно време през официалния вход на училището, определен с отделна заповед на директора.

Чл. 202. Всеки работник/служител има право на достъп и в извънработно време, с разрешение на директора на училището или заместващия го служител.

Чл. 203. С прекратяването на трудовото правоотношение с работника/служителя, той придобива статута на външно лице и има право на достъп при спазване на установения за външни лица пропускателен режим.

Чл. 204. В двора на училището не се допускат домашни любимци.

Чл. 205. Учениците от ЦДО напускат училище само след знание на учителя ЦДО, вратата задължително е със заключване и движението се следи от чистач/домакин в определените за това часове целодневно. На външни лица и ученици, закъснели за часове се отваря вратата след позвъняване. На вратата има звънец, който се използва за тази цел.

 

Глава единадесета. Безопасни и здравословни условия на обучение, възпитание и труд

 

Чл. 206.  Учениците са длъжни:

 1. Да изслушат началния и периодичния инструктаж за правилата за безопасност и хигиена и противопожарна охрана;
 2. Да се разписват в списък- инструктаж , с което удостоверяват, че са им известни правилата за безопасни условия за обучение, възпитание и труд и се задължават да ги спазват;
 3. Да спазват правилата за безопасност и култура при пътуване в обществения транспорт;
 4. Да спазват строго учебното време, както и разпоредбите по безопасност на труда и правилата за вътрешния ред и дисциплината в училището, като изпълняват стриктно дадените им указания в това направление;
 5. Да знаят основните правила за оказване на първа помощ при злополуки;
 6. Да не ползват под никакъв предлог без необходимост противопожарните съоръжения;
 7. Да не сядат по первазите на прозорците, да не излизат по площите пред прозорците на общежитието.

Учениците са длъжни да спазват следните правила за безопасна работа в мрежата:

 1. Училищната мрежа и интернет се използват само за образователни цели;
 2. Учениците не трябва да предоставят лична информация за себе си и за своите родители;
 3. Не се разрешава изпращането или публикуването на снимки на ученици или на техни близки без предварително съгласие на родителите;
 4. Учениците са длъжни да информират незабавно лицето, под чието наблюдение и контрол работят, когато попаднат на материали, които ги карат да се чувстват неудобно, или на материали с вредно или незаконно съдържание, като порнография, проповядване на насилие и тероризъм, етническа и религиозна нетолерантност, търговия с наркотици, хазарт и др.;
 5. Учениците не трябва да отварят електронна поща, получена от непознат подател;
 6. Забранено е извършването на дейност, която застрашава целостта на училищната компютърна мрежа или атакува други системи;
 7. При работа в мрежата учениците трябва да уважават правата на другите и да пазят доброто име на училището.

Учителите по биология и здравно образование, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, технологии и предприемачество, специалните предмети и ФВС да разработят инструктаж и да запознаят учениците в часовете си.

Инструктажите се съхраняват от учителите по съответния предмет

 

Глава дванадесета:  Гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование

Чл. 207.  1. Гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование са взаимносвързани и формират интердисциплинарен комплекс, насочен към придобиване на социални, граждански и интеркултурни компетентности и на компетентности, свързани със здравето и поддържането на устойчива околна среда. Същност на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование.

 1. Гражданското образование е насочено към формиране на гражданско съзнание и граждански добродетели и е свързано със знания за устройството на демократичното общество, за правата и задълженията на гражданина и с умения и готовност за отговорно гражданско поведение.
 2. Здравното образование е насочено към развитие на умения за създаване или поддържане на здравословен стил и условия на живот и за доброволното адаптиране към поведение, благоприятстващо здравето.
 3. Екологичното образование e насочено към формиране на екологична култура, екологично съзнание и екологично поведение в тяхната взаимна връзка с оглед познаване на екологичните закони, защита, подобряване, управление и разумно използване на природните ресурси, както и опазване на природната среда и на екологичното равновесие.
 4. Интеркултурното образование е насочено към усвояване на знания за различни измерения на културните идентичности и за основни характеристики на интеркултурните отношения, формиращо позитивно отношение към разнообразието във всички области на човешкия живот, както и умения и нагласи за конструктивни взаимодействия в мултикултурна среда.

Чл. 208. Целите на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование са:

 1. Изгражданe на автономна и активна личност, която:

а) разбира и отстоява общочовешките ценности, ценностите на демокрацията и човешките права, участва в гражданския, политическия и социалния живот по отговорен, съзидателен и ефективен за себе си и за обществото начин;

б) познава институциите, структурата и процедурите на демократичното общество, икономическите и политическите реалности на глобализиращия се свят;

в) зачита значимостта на всяка човешка личност в многообразието от нейните идентичности, признава правото и ценността на различието, приема равнопоставеността на всички в общото социално пространство;

г) осъзнава и цени своята културна идентичност;

д) взаимодейства с членовете на семейството си, общността и другите хора по конструктивен и уважителен начин;

е) изразява обосновано и критично гражданската си позиция;

ж) взема самостоятелни решения относно своето развитие, проявява инициативност и способност да си поставя цели, да планира и да обосновава действията си;

з) носи отговорност за поведението си и оценява влиянието на постъпките си за своя живот и този на другите хора;

и) подбира адекватна информация, продукти и услуги за подобряване на здравето и поддържа здравословен начин на живот за себе си и за околните;

й) познава и спазва нормите за екологична култура и поведение с оглед опазване на природата и създаване на устойчива околна среда;

к) познава механизмите на публичните институции и гражданското общество за прилагане на споделена отговорност за опазване на околната среда и проявява готовност за участие в тях;

л) умее да прави връзки между отделни сфери на обществения живот и да разбира причините за социалните неравенства, екологичните и глобалните предизвикателства;

 1. Функциониране на всяка образователна институция като автономна, активна и саморазвиваща се общност, която:

а) възпитава в демократичните ценности;

б) насърчава инициативност, отговорност, солидарност, социална чувствителност и критичност у всички участници в образователната система;

в) утвърждава устойчива, включваща, демократична и здравословна среда, свободна от различните форми на агресия и дискриминация;

г) изгражда и поддържа позитивен психологически климат и възможности за избори, свързани със здравето, екологията, гражданското участие, междукултурната толерантност, взаимното разбиране, зачитане и уважение;

д) създава позитивна образователна среда за диалог между представителите на различните културни общности в зависимост от тяхната възраст и компетентности, включително и чрез формите на ученическото участие и самоуправление.

 

Начини и форми на осъществяване на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование

 

Чл. 209. 1. В училищното образование гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование се осъществяват в процеса на придобиването на всички видове училищна подготовка. В училищното образование гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование се осъществяват и:

– в часа на класа, включително и чрез ученическото самоуправление;

– в заниманията по интереси в рамките на целодневна организация на учебния ден;

– в рамките на дейностите по обща подкрепа за личностно развитие по реда и при условията на държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.

 1. Гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование в процеса на придобиване на общообразователната подготовка се осъществяват интегрирано и чрез самостоятелен учебен предмет гражданско образование. Неговото интегриране се осъществява чрез ориентиране на обучението по общообразователните предмети към придобиване на ключовите компетентности по чл. 77, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование.
 2. Гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование в процеса на придобиване на разширена подготовка се осъществяват интегрирано и/или чрез самостоятелни учебни предмети по чл. 76, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование. Неговото интегриране се реализира чрез усъвършенстване на отделни ключови компетентности чрез изучаване на общообразователни учебни предмети в рамките на избираемите учебни часове.
 3. Самостоятелните учебни предмети, чрез които се придобиват компетентности в областта на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование, се вписват в училищната документация като гражданско образование, здравно образование, екологично образование, интеркултурно образование или с друго наименование, което ясно очертава тематичния обхват на учебния предмет и връзката му с интердисциплинарния комплекс.
 4. Във всеки от класовете се предлага обучение по учебните предмети по т. 3 или по част от тях в съответствие с приоритетите на училището.
 5. Обучението по т. 4 се осъществява по реда и при условията на държавния образователен стандарт за учебния план.
 6. Гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование в часа на класа освен чрез обучение за придобиване на компетентностите, посочени в рамковите изисквания се осъществяват чрез занимания, дейности и проекти по тематични области, свързани със:

– патриотичното възпитание и изграждането на националното самочувствие;

– толерантността и интеркултурния диалог;

–  финансовата и правната грамотност, в т.ч. избор на първо работно място;

– военното обучение и защитата на родината;

–  безопасността и движението по пътищата;

– защитата на населението при бедствия и аварии и оказване на първа помощ;

–  превенция на насилието, справяне с гнева и агресията и мирно решаване на конфликти;

– превенция на тероризма и поведение при терористична заплаха;

–  превенция и противодействие на корупцията.

 1. Гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование в часа на класа се осъществяват и чрез дейности за последователно развитие на класа като общност и за ученическо самоуправление на ниво паралелка, клас и училище.

Разпределението на тематичните области  в часа на класа по класове и като минимален задължителен брой часове е посочено в приложение № 5 към чл.11 ал.3 на Наредба № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование.

 1. Извън тематичните области министърът на образованието и науката може ежегодно да определя и други теми, по които да се работи в часа на класа за осъществяване на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование.
 2. За организацията и съдържанието на часа на класа класният ръководител разработва, а директорът утвърждава годишен план в срокове и по ред, определени в правилника за дейността на училището, и при съобразяване с разпределението на тематичните области .
 3. В годишния план се определя броят на часовете по теми и дейности според интересите и възрастта на учениците и с тяхно участие.
 4. За изпълнение на училищната стратегия и училищните политики педагогическият съвет може да определя приоритетни тематични области съобразно спецификата на общността, средата, интересите и възрастовите особености на учениците.
 5. Обучението по отделни тематични области може да се осъществява от гост-лектори от съответните компетентни институции, от неправителствени организации или от общественици в присъствието на класния ръководител.
 6. Гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование в заниманията по интереси в рамките на целодневна организация на учебния ден се осъществяват от учителите в групите за целодневна организация на учебния ден чрез дейности и проекти, свързани с интердисциплинарния комплекс .
 7. Времето за дейности по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование може да се разпределя за групата равномерно през цялата учебна година или модулно в даден период от учебната година.

 

Рамкови изисквания за резултатите от обучението по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование.

 

(1) Рамковите изисквания за резултатите от обучението по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование са насочени към надграждане и разширяване на изискванията за резултатите от обучението, определени в държавния образователен стандарт за предучилищното образование, за общообразователната подготовка и за профилираната подготовка.

(2) Рамковите изисквания за резултатите от обучението по всеки един от елементите на интердисциплинарния комплекс  са определени в НАРЕДБА № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование, както следва:

 1. по гражданско образование – в приложение № 1;
 2. по здравно образование – в приложение № 2;
 3. по екологично образование – в приложение № 3;
 4. по интеркултурно образование – в приложение № 4.
 5. рамковите изисквания за резултатите от обучението са ориентир за разработване на програмни системи, както и на учебни програми за придобиване на разширена и/или на допълнителна подготовка, както и в часа на класа, в рамките на целодневната организация , съобразно проучените интереси и потребности на учениците и преценката на учителя;
 6. учителите по своя преценка използват, комбинират и адаптират рамковите изисквания за резултатите от обучението съобразно проучените интереси и потребности на ученици.

 

Глава тринадесета. Институционални програми

 

Чл. 210. (1) Училището разработва институционални програми, съвместими със стратегията за развитието му, които се гласуват от педагогическия съвет на основание чл. 263, ал.1, т.8 и т.9.  от ЗПУО

(2) Програмите са за:

 1. Превенция на ранното напускане на училище по чл. 263, ал. 1, т. 8 и
 2. Предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи;
 3. 3. Системи за финансово управление и контрол – актуализация спрямо ЗПУО и Стандарта за финансиране.

 

Заключителни разпоредби

 

 

 1. Правилникът за дейността на училището се осъвременява ежегодно.
 2. Правилникът влиза в сила с приемането му от Педагогическия съвет. Директорът на училището организира запознаване на всички учители, ученици, родители и служители в училището с правилника.
 3. Всички учители, служители и ученици в училището са длъжни да спазват правилника.
 4. Този правилник е приет от Педагогическия съвет на училището с Протокол № 8/31.08.2018 г., актуализиран на заседание на ПС на 23.10.2018 г. Протокол№