Стратегия за развитие на училището

 

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ

на Основно училище”СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”С.КИЧЕВО,

 ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА

2016-2020

 

Стратегията за развитие на ОУ с.Кичево се основава на принципите и насоките на ЗПУО, ЗНП, ППЗНП, приоритетите на МОН и РУО-Варна и спецификата на училището.

Стратегията е изработена в съответствие с изискванията на чл. 150,ал1,т.1 от ППЗНП и е гласувана на заседание на ПС.

Самата стратегия е резултат от осъзната в училищната общност необходимост от промяна към по-високи резултати от образователната дейност в нашето училище, към модернизиране на образованието, към още по-стриктно съблюдаване на правата на децата и възпитаването им в духа на националните и ет­ническите ценности.

Основни принципи при разработването на стратегията са общоп­риетите училищни ценности, произтичащи от Конвенцията за правата на детето, Закона за закрила на детето, Стратегията за развитие на средното образование в Република България,  Националната стратегия на Ми­нистерството на образованието и науката за въвеждане на информа­ционните и комуникационните технологии в българските училища.

В унисон с посочените документи в нашето училище поставяме в центъра на образователния процес детето с неговите заложби, инте­реси и потребности.

І.Анализ на състоянието на училището и външната среда

 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ
І.УЧЕНИЦИ

Брой ученици-общо,по пол,по класове и паралелки;Пътуващи ученици;Отпаднали;

Преместени в други училища и причините за това;Наказани;Повтарящи;

Невладеещи в достатъчна степен БЕ;

 

Слабо изразена тенденция към повишаване броя на учениците;

Гарантиран минимален брой ученици като прием в І-ви клас , но недостатъчен ;от района, от ЦНСТ

Няма отпаднали ученици

Преместени в други училища – по семейни причини, смяна на местоживеене, напускане на страната;

На този етап няма повтарящи ученици ;

Добра успеваемост НВО по БЕЛ  след 7 клас;

Качествено изучаване на ЧЕ;

Няма наказани ученици

 

Недостатъчна дисциплинираност на учениците и лоши прояви по време на учебни занятия;

Тежка процедура за налагане на наказания;

Дисбаланс в пълняемостта на паралелките;

Голям брой пътуващи ученици- 30 %- съобразяване с тяхното натоварване, което включва и пътуване

30% невладеещи добре БЕ.

30 % ученици от Интерната към Българо-Германско Социално Дело

По-ниски резултати от НВО по математика след 7 клас

Неустойчив брой ученици през годините;

ІІ.КАДРОВИ РЕСУРСИ

Учители – пол,възраст,образование,квалификация,специалности,незаети щатове;

Служители; Квалификационни дейности

Подходяща квалификация на учителския състав;

Желание за повишаване на квалификацията;

Добра мотивираност за работа;

Утвърден училищен план за квалификация на педагогическите кадри

 

Допълнителна квалификация на учители за работа в мултикултурна среда ;

Допълнителна квалификация за  работа с ученици със СОП;

Липса на специалисти по ИТ и ТиП/ДТИ– учебни предмети, желани от учениците;

Липса на конкурентна среда по математика и чужди езици – елемент, който би подпомогнал стремежа към квалификация на учителите и подoбряване на резултатите по тези учебни предмети

 

 

ІІІ.ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛЕН ПРОЦЕС

Училищен учебен план;

Резултати от изпити-поправителни,за промяна на оценка,от самостоятелна и индивидуална форма на обучение;

Резултати от състезания и конкурси на общинско,областно или национално равнище;

Среден годишен успех на училището;

Реализация на учениците след завършване на основна образователна степен;

Неизвинени отсъствия от учебни занятия;

Работа за личностно развитие на ученика-духовно,морално,обществено,професионално и др.

Училищен учебен план-отговарящ  на желанията на учениците и възможностите на институцията като квалифицирани учители и материална база за провеждане на съответните занимания;

Устойчиво добри   резултати от всички от НВО по БЕЛ в 7 клас

Престижни постижения и успешни класации в  общински  и национални конкурси ;

Устойчив среден годишен успех на училището:  добър – постоянна величина.

Реализация след завършено основно образование -100%;

Акцентът в работата на учителите  е  личностното формиране на учениците – отличителна характеристика на ОУ с.Кичево.

Неголям брой ученици,оставащи на  поправителни изпити;

Добри спортни постижения , както чрез участия в общински състезания, така и постижения, постигнати от наши ученици на републикански и международни състезания по свободна борба

Наличие на ученици с натрупани неизвинени отсъствия в резултат на нежелание да идва на училище – Георги 5 клас ;

Недостатъчна е работата с ученици с проблеми в личностното си развитие – духовно, морално, ценностно.

За първа година без двойки на НВО математика 7 клас, но все още резултатите не са достатъчно стабилни и високи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІV.УЧЕБНО-ТЕХНИЧЕСКА И МАТЕРИАЛНА БАЗА

Сграда,стаи,кабинети,УТС,задължителна документация,работилници и др.

Осигуреност със задължителна документация;

Наличие на информационни програмни продукти;

Функциониране на библиотека;

Училището  разполага с училищен стол,

Наличие на зала и  сцена за училищни тържества;

Наличие на   кабинети  и хранилища по химия, физика, биология, математика, ФВС;

Класните стаи и кабинети са с PVC  дограма, нови мебели, бели дъски;

Към момента броят налични компютри  отговаря на потребностите на ОУ с.Кичево;

Налична интерактивна дъска;

Достъп до интернет от всяка класна стая/кабинет

Състоянието на WC  отговаря на съвременните естетически норми.

 

Няма физкултурен салон;

Двете стаи в мазата са крайно неподходящи ;

Без кабинет по БДП;

 

V.ФИНАНСИРАНЕ

Начин на финансиране,участие в програми за финансиране,даване на обекти под наем,дарения,възможности за реализиране на допълнителни приходи

Собствени приходи от отдаване под наем на земеделска земя ,макар и невисоки;

Редовно финансиране.

Реализиране на проекти;

Сътрудничество с Училищното настоятелство

Нисък брой ученици- недостатъчно финансови средства;

Недостатъчно участие  на училището в програми за финансиране;

Неизявено желание за дарения от страна на родители с възможности.

 

VІ.ВЪНШНИ ФАКТОРИ

Семейна среда, работа с родители, училищно настоятелство, връзки с неправителствени организации,взаимодействие с институциите

Активна работа с родители  на около 30% от учениците;

Съпричастност и съдействие на УН към разрешаване на училищни проблем / особено от Екатерина Дянкова – секретар на УН/;

Добро взаимодействие с институции,базирано на имиджа на училището и високия му рейтинг на местно ниво.

Около 70 % от учениците са с непълноценни семейства;

Липса на контакти с НПО по актуални теми и проблеми;

Липса на инициативност от страна на родителите за участие във вътрешно-училищния живот;

Недостатъчно активна работа с родители

ІІ. Цели на стратегията

Стратегическите цели и приоритети за развитие на ОУ”Св.Кл.Охридски” с.Кичево  произтичат от:

 • Законa за предучилищно и училищно образование;
 • Приетите наредби за внедряване на новите държавни образователни стандарти;
 • приетите проекти на  национални  стратегии за  развитие на средното общо  образование;
 • приетите нормативни актове за развитие на средното общо образование;
 • приетите модели на контролна дейност в системата на народ­ната просвета.

 

МИСИЯ

 

 1. Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен процес в съответствие с изискванията на ЗПУО и „Европа 2020“, както и на всички поднормативни актове, за да отговорим на предизвикателствата на времето, в което живеем.
 2. Осигуряване на всеки ученик на висока степен на функционална грамотност в областта на чуждоезиковите комуникационни компетентности .
 3. Придобиване на солидни знания при изучаване на информационните технологии и тяхното практическо приложение в целия образователен процес.
 4. Изграждане на стабилни партньорства и на взаимоотношения на толерантност и разбирателство.
 5. Възпитаване и изграждане на необходимите социални умения за общуване и правилно поведение в обществото.
 6. Да изградим личности, възпитани в дух на родолюбие и патриотизъм, с модерно виждане за света и с висока степен на конкурентоспособност, така че да превърнем България в просперираща европейска държава.

ВИЗИЯ

 

 1. ОУ “Св.Климент Охридски“ с.Кичево ще запази своя облик и традиции. То ще се развива като училище с два етапа на основна образователна степен:

– начален етап: 1. – 4. клас;

– прогимназиален етап: 5. – 7. клас, съгласно новата образователна структура.

 1. Постигането на качествен образователен процес ще бъде реализирано с помощта на висококвалифицирани педагози, които имат съвременно мислене и могат успешно да приложат стандартите на новия ЗПУО.
 2. С автономията, която ни позволява новият ЗПУО, ние ще разработим съвременни програми за факултативни и избираеми форми за придобиване на компетентности в съответствие с потребностите и интересите на учениците и разбира се при наличие на специалисти и база за провеждане на заниманията.
 3. Ще приложим различните форми на обучение, заложени в новия ЗПУО – самостоятелна, индивидуална, комбинирана, с цел да отговорим на потребностите и да дадем достъп до образование, както и за да предотвратим преждевременно отпадане и ранно напускане на училище.
 4. Ще продължим да изграждаме и модернизираме учебната и спортната база за постигане на заложените в нашата мисия приоритети.
 5. С цел да отговорим на изискванията за създаване на приобщаващо и подкрепящо образование, ще осигурим със съдействие на Община Аксаково екип от висококвалифицирани специалисти: психолог, ресурсен учител, логопед, екип, който ще направи оценка и ще осъществи допълнителна подкрепа на деца и ученици, имащи необходимост от приобщаване и социализация.
 6. Ще изработим и ще се ръководим от Етичен кодекс на училищната общност, в създаването на който участват ПС, Общественият съвет и ученическото самоуправление.
 7. Ще продължим да осъществяваме целодневна организация на учебния процес като инструмент за превенция на отпадане от училище, за осигуряване на специализирана помощ при подготовката, за развиване на таланти и удовлетворяване на потребности и интереси.
 8. В следващия 4-годишен период ще продължим да изграждаме навици за здравословен начин на живот чрез походи, беседи, проекти.
 9. Ще продължим да обогатяваме книжното богатство на нашата библиотека, за да я превърнем в любимо място за отдих и творчество.
 10. За да възпитаваме и изграждаме дух на родолюбие, ще задълбочим и разширим инициативите, свързани с миналото и фолклорните традиции на нашата Родина , честване н а традиционния Ден на фолклора, творчество чрез техника плъстене- мартеници, платна., ще продължим да изучаваме факултативно дисциплината „религия“.

 

ЦЕННОСТИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО

– Високо развитие на: родноезиковата подготовка, чуждоезиковата подготовка, подготовката в областта на информационните технологии и подготовката по всички други предмети.

– Формиращо оценяване и самооценяване.

– Обучение в сътрудничество между основните партньори в училищната общност – ученици, учители и родители.

– Висок професионализъм на педагогическия екип.

Ефективна управленска дейност

– Добро взаимодействие със социалната среда и държавните и обществените организации, свързани с проблемите на образованието и възпитанието на младите хора.

– Продължаване, обогатяване и утвърждаване на традиции и ритуали в училищния живот.

 

 

ГЛАВНА ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА

Издигане на качеството на процеса на обучение за постигане на ДОС.

– Поставяне на ученика в центъра на цялостната педагогическа дейност в училищната общност.

– Поставяне на ученика в отговорна активна позиция при овладяване на знанията, формиране на различни компетенции по различните учебни предмети и развитие на умения за учене през целия живот.

– Практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание и използване на методите за обучение чрез активни дейности.

– Използване на различни форми за мотивиране на персонала.

– Обогатяване на материалната база, разширяване на сградния фонд и допълнително финансиране.

 

РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

– Разширяване на автономността на субектите в училище.

– Хуманизация на процеса на образование.

– Иновативност и творчество.

– Толерантност и позитивна етика.

 

ІІІ. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА

– Чрез средства от бюджета на училището.

– Чрез средства от Училищното настоятелство, благотворителни базари на учениците.

– Чрез кандидатстване по проекти.

– Чрез дарения.

– чрез наеми от отдаване на училищните земеделски земи под аренда.

 

ІV. ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МИСИЯТА И ПОСТИГАНЕ НА ВИЗИЯТА (ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ) НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ СЕЛО КИЧЕВО

 

СТРАТЕГИИ, ЦЕННОСТИ И ПРИОРИТЕТИ ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО ИМ
– Високо развитие на: родноезиковата подготовка, чуждоезиковата подготовка, подготовката в областта на информационните технологии и подготовката по всички други предмети.

– Формиращо оценяване и самооценяване.

– Обучение в сътрудничество между основните партньори в училищната общност – ученици, учители и родители.

– Издигане на качеството на образование за постигане на ДОС.

– Практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание и използване на методите за учене чрез действие.

1. Формиране на екип от висококвалифицирани учители чрез:

– повишаване на квалификацията на дългогодишните педагогически кадри;

– провеждане на целенасочен подбор на новоназначените учители, притежаващи висока квалификация и владеещи чужди езици, ако това се изисква по учебен план на съответния предмет, притежаващи опит за реализирането на проекти;

– приоритетно привличане на учители – бивши възпитаници на училището.

2. Провеждане на тематични ПС с цел повишаване на вътрешноучилищната квалификация.

3. Осъществяване на сътрудничество между учителите от училището с учители от други водещи училища и/или ВУЗ с цел обмен на добри педагогически практики.

4. Обезпечаване на процеса на обучение с достатъчно технически средства и други необходими пособия.

5. Използване на интерактивни методи на обучение.

6. Използване на информационните технологии в процеса на обучение по всички предмети.

7. Мотивиране на учениците за участие в учебния процес чрез качествено обучение.

8. Въвеждане / утвърждаване на нови форми за проверка и оценка на знанията на учениците (тестове).

9. Организиране и провеждане на вътрешноучилищни състезания, олимпиади, изложби, викторини по различни предмети.

10. Привличане в училище на повече ученици чрез провеждане на целенасочена рекламна кампания.

11. Съвместна работа по образователни проекти.

12. Повишаване на нивото на трудовата дисциплина.

13. Усъвършенстване на съществуващите училищни учебни планове и при необходимост разработване на нови, отговарящи на търсенето от учениците и на ресурсите, с които разполага училищната общност.

– Поставяне на ученика в центъра на цялостната педагогическа дейност в училищната общност.

– Поставяне на ученика в отговорна активна позиция при овладяване на знанията и развиване на способностите за самостоятелно търсене и използване на информация от разнообразни източници.

– Подобряване на процеса на педагогическо взаимодействие между основните партньори в училищната общност – ученици, учители и родители.

1. Развиване на ученическото самоуправление в училище.

2. Предприемане на мерки за намаляване на броя на отсъствията от учебни часове чрез своевременно информиране на родителите.

3. Осъществяване на съвместни инициативи от ученици, учители и родители.

4. Обогатяване и разнообразяване на извънкласните дейности и заниманията със спорт .

5. Утвърждаване на традиции и символи на училището.

6. Включване на ученици и родители в разработване на проекти.

7. Прилагане на нови и разнообразни форми за работа с родители.

8. Превенция на агресията, тормоза и други негативни прояви в училищната общност.

9. Организиране на дейности за борба с противообществените прояви и противодействие срещу наркоманията и сектите.

– Ефективна управленска дейност. Демократизиране на управлението на училищната общност чрез:

– Включване на максимален брой учители във вземането на управленски решения, чрез учaстието им в  комисии.

– Организиране на по-добра вътрешноучилищна информационна система.

– Използване на различни форми за мотивиране на персонала. 1.  Корекция с цел увеличаване на индивидуалните трудови възнаграждения на работещите в рамките на утвърдените средства в делегирания бюджет.

2. Изработване на правилник за провеждане на ПС.

3. Формиране на система от морални стимули, изготвяне на Етичен кодекс.

4. Осигуряване и организиране на квалификацията на учителите.

5. Провеждане на тиймбилдинг и обучения на колектива, семинари и др.

– Добро взаимодействие със социалната среда и държавните и обществените организации, свързани с проблемите на образованието и възпитанието на младите хора. – Изграждане на работещо и ефективно Училищно настоятелство чрез привличане в него на бивши ученици, родители и общественици.
– Материална база и допълнително финансиране. 1. Работа по привличане на спонсори.

2. Разработване на проекти за обогатяване на училищната МТБ.

3. Проучване на възможностите за изграждане на физкултурен салон- нова сграда.

4. Естетизация на училищния двор.

5. Основни ремонти на ВИК и ел. инсталации.

6. Ремонт на училищната библиотека – врата.

7. Актуализиране и обогатяване на фонда на библиотеката.

8.  Текущи ремонти в кабинети и класни стаи.

10. Обезпечаване на подходящо обзавеждане на кабинети и класни стаи.

11. Осигуряване на нови компютри.

12. Внедряване на съвременни интерактивни средства за обучение – проектори, мултимедийни дъски и приложения.

– Ефективна рекламна кампания. 1. Изграждане на постоянен екип от учители, разработващи рекламната стратегия на училището.

2. Осигуряване на достатъчно средства по реализиране на рекламата.

3. Включване в рекламната дейност на учители, родители и ученици.

 

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С ФИНАНСИРАНЕ:

Дейност финансиране срок
1. Изработване и утвърждаване на цялостна концепция за провеждане на образователния процес – учебен план и програми, Етичен кодекс, методически обединения и комисии, план-прием, целодневно обучение. Делегиран бюджет до 15.09. на всяка година
2 Формиране на кът в библиотеката като място за провеждане на заниманията за приобщаващо и подкрепящо образование. Делегиран бюджет септември
2018 г.
3 Обновяване на фоайе и коридори. Делегиран бюджет и финансиране от община септември
2017 г.
4 Ремонт на външната спортна площадка, поставяне на нови табла, боядисване.  общинско финансиране септември
2017 г.
5 Участие в квалификационни форми на педагогическия състав. Делегиран бюджет, лично финансиране постоянен
6 Разработване, спечелване и реализиране на национални и европейски проекти. Фондове на ЕС, община, дарения постоянен
7 Продължаване на работата по програми „Училищен плод“, както и включване към програма „Училищно мляко“ Министерство на земеделието и Министерство на образованието постоянен
8 Доразвиване на традициите за съвместни тематични изяви с читалище „ Христо Ботев – 1934 год. С.Кичево Смесено финансиране постоянен
9 Продължаване на традицията за провеждане на Първо мартенски базар Смесено финансиране всяка учебна година
10 Провеждане на междуучилищно състезание“Светулка“ по български език и литература за ученици билингви Делегиран бюджет, самофинансиране през всяка учебна година
11 Провеждане на традиционните за училището: турнир по тенис на маса ,  поход до близка местност, училищен спортен празник, участия в общински спортни състезания и в други междуучилищни състезание. Делегиран бюджет, 129 ПМС постоянен

 

 

ІІІ.Подцели

 1. Задоволяване на потребностите от съвременно, модерно училище и материално обезпечена училищна среда.:
  • Осигуряване на условия за безплатно основно образование на учениците:
   • максимално обхващане на децата, подлежащи на задължител­но обучение и задържането им в училище;
  • оптимизиране на процедурите за взаимодействие между общи­ната и училището;
 • осигуряване на качествено възпитание  в начален етап на образование;

1.2.Разработване на система за управление на качеството в рамките на училището чрез:

 • непрекъснато повишаване на качеството на образователните дейности и управлението на училището;
 • разработване и внедряване на научно обоснована вътрешноучилищна система за управление на качеството на образователните дейности и управлението, която да отчита както традициите в ОУ с.Кичево, така и световния опит и да разкрива пред всички субекти на управление (ръководители, учители, ученици) възможности за по-висока ефективност на собствената им дейност;
 • управлението на качеството да стане ежедневна дейност, за­легнала в длъжностните характеристики на членовете на учи­лищната общност;
 • ежегодно определяне на степента на постигнатото качество в съответствие с изискванията за равнищата на възпитание и подготовката на децата за училище по: български език, математика, ориентиране в социалния свят, ориентиране в природата, изкуства, физическа култура;
 • ежегодно определяне на степента на усвоените знания и умения;
 • пренасяне на акцента от оценка на крайните резултати към уп­равление на качеството на цялостния процес, осъществяван в училището в четири етапа: планиране – изпълнение – проверка – въздействие ;
 • разработване на документация за системата на качеството (програми, планове, длъжностни характеристики, правила, ограничения, забрани);
 1. Стимулиране и мотивиране на учениците да мислят, да изразя­ват свободно своето мнение, да правят това, което искат, без да бъ­дат принуждавани и командвани, да работят с убеждението, че вър­шат нещо полезно за себе си, за училището и за обществото чрез:
 • оказване на съдействие в цялостната учебно-възпитателна ра­бота за придобиване на интелектуални умения, социална култура и гражданска компетентност, необходими за активен живот в динамично променящите се обществени отношения;
 • създаване на предпоставки за личностна мотивация на учени­ците за съзнателно и активно участие в управлението на училището и образователните дейности;
 • осъществяване на целенасочена работа за формиране у учени­ците на гражданско съзнание и адекватно социално поведение;
 1. Запазване и развитие на здравето на учениците чрез:
 • разработване на училищен наръчник „Природосъобразен начин на живот“ за децата и учениците от I до VIII клас;
 • продължаване на програмата, осигуряваща безп­латна закуска, училищен плод за учениците от начален курс, участие и в схемата „Училищно мляко“ за учениците от 1-до 4 клас.
 • оптимизация на учебния процес с цел преодоляване на нега­тивните фактори с отрицателно въздействие върху здравето на учениците;
 • разработка и реализация на целева училищна програма за формиране на здравословни навици и отрицателно отношение към вредните привички от V до VIII клас;
 • разработване на специализирана стратегия за пре­венция на наркоманиите сред учениците ;
 • провеждане на здравна просвета и обучение на деца и родители по профилактика на туберкулозата, сърдечносъдовите за­болявания и популяризиране на принципите на здравословния начин на живот;
 • разработване на училищни програми „Аз и ти“ за V – VIII клас по проблемите на подрастването ;
 • оптимално използване на възможностите на часа на класа за участие на учениците в процесите на формиране на здравна култура и природосъобразен начин на живот.
 1. Разработване на училищна стратегия за реализиране на държавната политика по отношение на физическата култура и спорта посредством:
 • Подобряване качеството на учебните часове по физическо възпитание и спорт и организирането на извънучилищната и извънкласна спортна дейност ;
 • Създаване на условия за точен избор на вида спорт според желанието на учениците и наличните условия за пълноценно оползотворяване на допълнителния час по ФВС;
 • популяризиране и участие в общинските и областните форми за масовизиране на физическата култура и ту­ристическата дейност;
 1. Генериране на идеи за нови или за подобрени работни практики и услуги в сферата на ученическото творчество и сво­бодното време на учениците посредством:
 • създаване на система за откриване и развиване на таланти;
 • поощряване на творческата реализация на учениците и работа­та с талантливи деца в условията на класната стая;
 • осигуряване на финансови средства за участниците в провежданите олимпиади и конкурси;
 • осигуряване на среда, благоприятна за развитие на творческите възможности на учениците;
 • организация на училищна клубна дейност за развитие на потребности­
  те от знания и разширяване на кръгозора на учениците;
 • провеждане на вътрешноучилищни олимпиади, състезания;
 • създаване на възможности за публично представяне на твор­ческите постижения на учениците;
 • материално и морално стимулиране на учителите с високи
  постижения в работата с надарени деца;
 • предоставяне на информация за националните ученически кон­курси с цел издирване и стимулиране на творческите заложби на учениците;
 1. Зачитане на отговорностите, правата и задълженията на ро­дителите, установяване на социален диалог „семейство – учили­ще“ посредством:
 • активно включване на родителската общност с оглед по-ефективно реализиране на стратеги­ята за развитие на училището и укрепване на материално-техническата база;
 • мотивиране на родителската общност да печели доверието на вън­шни институции и юридически лица и на тази основа да гради и поддържа взаимноизгодни връзки със социалната среда, способна да подкрепя материално и финансово образователната дейност;
 • стимулиране на родителската общност да помага за осигуряване на единомислие по спорни въпроси между училището и външните институции и юридически лица, за предотвратяване на конфликти, за пред­лагане на алтернативи за решаване на възникнали проблеми.
 1. Използване на добри педагогически практики за измерва­ния и управление, свързани с влиянието на училището върху социалната инфраструктура, с имиджа на педагогическата колегия, с диалога, който тя води в обществото, както и с другите заинтересовани от дейността и постиженията й общности посредством:
 • създаване на система за мониторинг на ефективността на взаимодействие на училището със социалната среда съвместно с органите на местната власт и Общинската комисия за превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;
 • разработване на система за даване на родителите на педагогически минимум;
 • модернизация и реализация на програмите за нравствено-правово, гражданско-патриотическото, екологическо, естетическо и други направления в социализацията на учениците;
 • развитие на социалнопсихологическата помощ на учениците и техните родители;
 • разработка и реализация на механизми за взаимодействие на училището и организациите за извънучилищна дейност.
 1. Създаване на благоприятна училищна среда за формира­не на разнообразие от поведения, етични системи и ценности, ко­ито се предават, практикуват и утвърждават от членовете на учи­лищната общност в условията на осъществяване на образовател­ните дейности в междукултурни взаимодействия посредством:
 • провеждане на културно-образователна и педагогическа дей­ност за разпространение на събраните фолклорни материали чрез библиотеката ;
 • стимулиране на участието на учениците в пресъздава­нето на традиции и обичаи с цел изграждане у тях на нравствени и естетически ценности;
 • отбелязване на годишнини на дейци на културата, религиозни и официални празници, срещи с изтъкнати личности с принос към развитието на културата, изкуството и образованието в регионален и национален мащаб.
 1. Рационализиране на стратегията за превенция и противо­действие на асоциалното поведение и противообществените про­яви на малолетни и непълнолетни чрез:
 • реализиране в училището на дейности, свързани с превенцията на противообществените прояви посредством ефективно организиране на извънкласната и извънучилищната дейност;
 • предприемане на мерки (с ресурсите и потенциала на училището) за решаване на проблемите на живеещите в неблагоприятна среда деца, застрашените от отпадане ученици, децата жер­тви на насилие, децата с проблеми в общуването и справянето с училищните изисквания;
 • подготовка на обучители от връстници за реализиране на пре­вантивни дейности;
 • търсене на възможности за включване на децата в определени дейности с превантивен характер, обучение на връстници от връстници ;
 • подкрепа и консултиране на деца и родители с проблеми; насочване на децата или семействата към служби, предлагащи психологично консултиране и помощ;
 • стимулиране на активно работещите в Училищната комисия за превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни по ред, определен от директора на училището и съобразен с действащото законодателство;
 • организиране и подпомагане обучението на родителите по въп­росите на възпитанието и развитието на техните деца с оглед оказване от тяхна страна на съдействие на комисиите за пре­венция на противообществените прояви на малолетни и непъл­нолетни и подпомагане дейността на училището в противодействието му срещу наркоманията и други вредни влияния върху децата и учениците;
 • провеждане на работни срещи със социални работници от общината, на които се получават конкретни методически указания за работа със семейства, в които има определен риск за децата (ученици, живеещи в неблагоприятна среда, семейства с родител(и), изтърпяващи присъда, семейства с криминал­но проявени родители, семейства с родители, които злоупотре­бяват с алкохол или наркотици, семейства с психично болни ро­дители, семейства, в които се упражнява различен вид наси­лие, социално слаби семейства, семейства, в които децата не се отглеждат от родителите);
 • оказване на психологическа подкрепа и помощ на семействата, консултиране по проблемите на професионалното насочване и развитие на застрашени деца;
 • реализиране на училищни програми, проекти и други форми за привличане на обществеността в дейностите по превенция и противодействие на противообществените прояви на малолет­ните и непълнолетните и за защита правата на децата.

 

 1. Осигуряване на безопасни условия за труд и творчество на децата на територията на училището посредством:
 • ежегодно актуализиране на Правилника за осигуряване на безопас­ни условия на обучение, възпитание и труд, който да бъде задължителен за всички ученици, учители и непедагогически персонал;
 • извършване на проверки на всички обекти, отнасящи се до здравето и живота на учениците и учителите: състояние на шахти, водопроводи, стълби, спортни съоръжения, двор, сграда и т. н. от комисията по осигуряване на безопасни условия на труд, като за констатирани нередности да се изготвя подробен протокол и конкретни предложения за отстраняването им. Прегледът на обектите да се извършва периодически и в случаите на екстремни ситуации, като се обръща особено внимание на електроинсталацията;
 • провеждане на подробен инструктаж от всички класни ръководи­
  тели за охраната на труда в училище и потенциалните опасности и оформяне на тетрадка за охрана на труда с подпис от всеки ученик;
 • стриктно спазване от ръководителите на правилата за движе­ние по пътищата при извеждане на групи ученици извън учили­ще и по време на походи и други;
 • рационализиране на пропускателния режим в училището.
 1. Компютризация на образователните дейности и управле­нието на училището чрез:
 • поддържане на сайт на училището;
 • развитие на собствени мултимедийни педагогически разработки;
 • прилагане на информационните технологии в преподаването посредством осъществяване на Интернет връзки;
 1. Определяне и прилагане на система от правила, процеси, процедури и взаимовръзки за управление на училището и за из­пълнение на стратегията за развитие посредством:
 • организация на училищната дейност за постигане на резултати, основаващи се върху набор от основни принципи, форми и методи, отразени в стратегията за развитие, които включват:
 • ориентиране към резултатите,
 • внимание към личността на ученика, лидерство и постоянство на целите, фиксирани в стратегията;
 • непрекъснато усъвършенстване и въвеждане на новости;взаимноизгодно партньорство, социална отговорност на учи­лищната организация за качеството на постиганите резултати.

14.1Оптимизиране на функциите на управленска дейност чрез:

 • делегиране на правомощия на функционалните звена и отдел­ни личности, изясняване и разпределение на функциите на су­бектите на промяна в съответствие с изискванията на информа­ционното общество, личната компетентност и мотивация за участие в управлението на училището;
 • приспособяемост, усилване на оперативността на функциите по отношение на стратегията за развитие на училището, преход от тясна специализация към интеграция в съдържанието и харак­тера на осъществяваните дейности;
 • насочване на действията на членовете на училищната общност в рамки извън конкретните служебни задължения;
 • постигане на съгласие със съмишленици, а не прибягване до външен авторитет, в зависимост от спецификата на образователно-възпитателния процес като колективна дейност;
 • създаване на условия и предпоставки за проява на инициатива
  по разработване на нововъведения на всички членове на училищната общност, без да е необходимо информирането от страна на ръководителите от по-високите управленски нива

14.2.Приспособяване на организационното устройство на училището към промяната в задачите, отразени в стратегията посредством:

 • обединяване и регламентиране на поведението на членовете на училищната общност и групите в процеса на взаимодействие и осъществяване на съвместна дейност, осигуряване на опре­делено ниво на социален ред, съгласие, интеграция;
 • засилване на оперативната самостоятелност на училищните органи, като линейно-функционалната структура на управление постепенно да се заменя с дейността на многофункционални екипи като:
 • членове на екипите се овластяват да вземат решения по оп­ределен кръг проблеми;
 • всеки член на екипа е длъжен да отговаря за определен вид дейност;
 • членовете на екипите са длъжни да провеждат регулярни обсъждания на процеса на приемане на решаване във всяка област от дейността на училището;
 • въвеждане и спазване на стандарти за поведение на членовете на екипите, отразени в Правилника на училището и длъжностните характеристики;
 • знанията на всеки член на организацията се превръщат в знания на екипа в цяло;
 • обмяната на знания на екипа увеличава общия обем от зна­ния в училището;
 • разграничение и фактическо разпределение на компетент­ности в зависимост от интелектуалния потенциал на члено­вете на училищната общност;
 • преосмисляне на взаимоотношенията между методическите обединения, предметните групи, отделните преподаватели и другите членове на училищната общност на основата на признаването и възприемането на факта, че дейността на училището е екипна.
 1. Провеждане на мониторинг за степента на постигане на стратегията и неразкритите потенциални възможности на училищната общност на ОУ с.Кичево посредством:
 • периодично събиране и отчитане на определена информация по различните дейности, залегнали в стратегията;
 • съпоставяне между планираните цели и реално постигнатото, състояние на управлението на образователните дейности и училището;
 • своевременно привеждане на процесите на промяна в съответ­ствие с потребностите на училищната среда;

Заключителни бележки:

Предложената стратегия отразява намеренията на педагогичес­кия колектив на ОУ с.Кичево за развитие и усъвършенстване на образованието през следващите 3 години. При определяне на приоритети­те, включени в тази стратегия, сме се ръководили от разбирането, че развитието на образователната система има за основна цел формира­нето на свободна и творческа личност, чиято социална функция е ин­тегриране в обществото и участие в неговото обновяване и промяна. Стратегията обхваща периода от 2016 г. до 2020 г., като следва да бъ­де актуализирана всяка година.

Основни средства за конкретизация и реализиране на стратеги­ята са :

 1. училищните програми,
 2. годишните училищни планове,
 3. организа­ционно управленската структура на училището,
 4. Правилник за дейността на  училището,
 5. Правилник за вътрешния трудов ред,
 6. Плано­ве на методическите обединения в училището

ІV.Дейности за постигане на целите

1.Административно-управленска дейност:

1.Утвърждаване на учебни планове в разделите ИУЧ / избираеми учебни часове/ и ФУЧ / факултативни учебни часове/- това по новия ЗПУО;  ЗИП и СИП – по ЗНП   , формиращи облика на училището , съобразени с интересите на учениците;

2.Сформиране на педагогически екип от  мотивирани и квалифицирани преподаватели , обединени от общата цел за издигане рейтинга на училището

3.Установяване взаимоотношения на диалог и партньорство в колектива , насочени към ефективна ОВР  и благоприятен психоклимат за ползотворна дейност;

3.1.Установяване практика на взаимопомощ и партньорство чрез планиране на дейности по МО , комисии и др.

3.2.Планиране честване на вътрешноучилищни празници и мотивиране участието в тях

3.3.Създаване на нулева поносимост към недостатъчната дисциплинираност на учениците и лоши прояви по време на учебни занятия;

4.Работа  в посока на :

 • участие на училището в програми за финансиране;
 • контакти с НПО по актуални теми и проблеми;
 • повишаване на инициативността от страна на родителите за участие във вътрешно-училищния живот;

2.Образователно-възпитателна дейност:

1.Прилагане на иновационни технологии от квалифицирани преподаватели

1.1.Разчупване рамките на стандартната класно-урочна система с нови методи и форми

1.2.Излизане от шаблона и скуката в класно-урочната система и формите за проверка и оценка на знанията и уменията на учениците;

1.3.Прилагане на интерактивно обучение , иновации

2.Обособяване на училището като център на социални и културни изяви,разширяване връзките с околната среда за популяризирането  и фиксирането ролята на училището за гражданското възпитание на учениците;

2.1.Внедряване допълнителни форми на работа с учениците –планирано , по график,съгласувано с интересите на учениците и техните родители;

3.Квалификационна дейност:

1.Планиране вътрешноквалификационна дейност , осигуряваща необходимата педагогическа и методическа култура и подготовка на педагозите;

2.Самоквалификация по приоритети от педагогическата колегия за повишаване на конкурентноспособността и професионалното самочувствие;

4.Социално битова и финансова дейност:

1.Поддържане на  добрия облик на училищната сграда, преустройство на врати с цел поддържане на уюта в училището .

2.Планиране разходването на средствата осъвременяване на техника и други помощни средства  по приоритети

V.Финансово осигуряване на изпълнението на стратегията

1.Делегегирани средства

2.Собствени приходи от отдаване под наем

3.Средства,набрани от УН

4.Дарения от спонсори

 1. Разработване и реализиране на проекти

6.Собствен труд за осъществяване на вътрешни текущи ремонти и естетизиране на помещения

 

Стратегията се актуализира в началото на всяка учебна година,както и в случай на значителни промени в организацията на работа в училище или в нормативната база на средното образование.

На основата на тази стратегия ежегодно се изработва годишен план за дейностите с конкретните срокове и отговорници.

Със стратегията за развитие на училището са запознати всички членове на колектива,учениците,родителите, Първостепенният разпоредител на бюджетни средства.

Актуализация : 11.09.2018 г. , Заседание на ПС , Протокол № 9.

 

Директор:…/п/…………………………..

/М.Семова/